Ekonomiskt bistånd

Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation.

Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd, som det också kallas, är till för dig som har problem med försörjningen. Ekonomiskt bistånd beräknas i regel utifrån en från riksnorm som regeringen beslutar om varje år. Alla beslut om ekonomiskt bistånd grundar sig på en individuell bedömning där många faktorer räknas in.

Ansök om ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är individuellt och bedöms efter hushållets förutsättningar. För att ha rätt till försörjningsstöd måste du också ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning.

Första gången du söker

Första gången du ansöker om ekonomiskt stöd, behöver rådgivning eller information ska du ringa till vuxenmottagningen för ekonomiskt bistånd.

Om du sökt tidigare

Om du har fått ekonomiskt bistånd tidigare kan du skicka in en ny ansökan via e-tjänsten Återansökan ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. När du har skickat in ansökan kan du följa ditt ärende genom att logga in i e-tjänsten. Du kan även skriva och ta emot meddelanden från din handläggare samt komplettera ärenden direkt i e-tjänsten.

Så här ansöker du om ekonomiskt bistånd.

Grundläggande förutsättningar

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen, måste du uppfylla vissa grundläggande förutsättningar som finns i lagen. Du måste först själv ha försökt att lösa din situation, du ska till exempel ha ansökt om andra ersättningar som du kan tänkas ha rätt till innan du ansöker om ekonomiskt bistånd. Om du är arbetslös ska du vara aktivt arbetssökande. Vilka de exakta grundläggande förutsättningarna är kommer din handläggare tala om för dig.

Försörjningsstöd finns till för att du ska kunna klara dig när lön eller andra inkomster och ersättningar från exempelvis Försäkringskassan eller A-kassa inte räcker till nödvändiga utgifter. Målet är alltid att det ekonomiska biståndet ska vara tillfälligt och att du ska klara av att försörja dig själv så snart som möjligt. Regeringen har bestämt vad som anses vara en skälig levnadsnivå. Detta kallas för riksnorm och är lika för alla kommuner i hela landet.

Utöver denna riksnorm kan kostnader för hyra, el, medicin, läkarvård, barnomsorg, fackavgift och arbetsresor vara godkända utgifter. Bedömning av dessa kostnader görs efter riktlinjer som varje kommuns socialnämnd fastställer varje år och som följer Socialtjänstlagen (SOL)

Gör en provberäkning

Innan du ansöker om ekonomisk bistånd kan du göra en förenklad beräkning på socialstyrelsens webbplats.

Provräkna om du har rätt till ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sekretess

Det du berättar för oss inom socialtjänsten hanteras enligt lagen om sekretess. Det innebär i de flesta fall att det du berättar stannar mellan oss, att dina uppgifter inte lämnas ut till obehöriga och att dokumenten med dina uppgifter förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem. Men det finns undantag från sekretessen. Om vi misstänker att ett barn far illa gör vi en orosanmälan till utredningsenheten Barn, unga och vuxna.

Vanliga frågor och svar kring försörjningsstöd

Den som inte själv kan tillgodose sitt och sin familjs behov av försörjning kan beviljas ekonomiskt bistånd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Annat sätt kan exempelvis vara genom inkomster från arbete, tillgångar eller andra bidrag du kan ha rätt till.

Om du är sambo, gift eller registrerad partner måste ni i första hand hjälpa varandra ekonomiskt. När du ansöker om ekonomiskt bistånd gör handläggaren en utredning för att bedöma om du har rätt till bistånd innan beslut fattas.

Ansökan bedöms utifrån dina behov, din ekonomiska situation och om du uppfyller de krav som kan ställas på dig. En individuell prövning ska alltid göras. Är du arbetslös krävs till exempel att du är anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag och aktivt söker alla arbeten du kan få. Kan du inte arbeta måste du styrka detta med en läkarbedömning som visar att du har helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga. Vid sjukdom ska i första hand rätten till sjukpenning utnyttjas. Har du tillgångar kan du normalt inte få försörjningsstöd. Det kan exempelvis gälla bankmedel, aktier, bil, fastighet, bostadsrätt eller andra värdesaker.

Är du 65 år eller äldre och inte har någon pension eller så låg pension att du inte kan försörja dig på den skall du vända dig till försäkringskassan och ansöka om äldreförsörjningsstöd.

Ekonomiskt bistånd (”samlingsnamnet” för försörjningsstöd och andra nödvändiga utgifter som brukar kallas ”livsföring i övrigt”) i form av försörjningsstöd beviljas enligt en av regeringen fastställd riksnorm. I normen ingår personliga kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, barnförsäkring, hälsa och hygien. Till detta läggs gemensamma hushållskostnader för förbrukningsvaror, dagstidning, TV-avgift och telefon. I försörjningsstödet ingår även rimliga kostnader för bostad, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor och fackförenings- eller a-kasseavgift. Dessa kostnader ska styrkas med hyreskontrakt, räkningsspecifikation eller kvitto. Efter särskild prövning kan ekonomiskt bistånd även beviljas till livsföring i övrigt, det vill säga andra nödvändiga utgifter så som exempelvis kostnader för barnomsorg, läkarvård, medicin och tandvård.

ekonomiskt bistånd beräknas normalt månadsvis.

I socialtjänstens beräkningar ingår gifta, sambor och registrerade partner samt barn som bor hemma och som föräldrarna är försörjningsskyldiga för. Genom att lägga ihop riksnormen med eventuella månadskostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa får man vad hushållet totalt behöver för att klara sig en månad. Dessa kostnader ska vara rimliga (skäliga).

Hushållets behov av ekonomiskt bistånd får man genom att dra ifrån eventuella egna inkomster och bidrag. Beräkningssättet kan beskrivas så här: Personliga kostnader + gemensamma hushållskostnader + skäliga kostnader t.ex. hyra, el, barnomsorg etc. – inkomster och bidrag = behov av försörjningsstöd.

ekonomiskt bistånd skall fungera som ett sista skyddsnät för den som har ekonomiska problem. Om ditt behov är kortvarigt krävs normalt inte att du säljer hus eller bostadsrätt. En prövning görs dock av förutsättningarna att kunna utnyttja eventuella tillgångar i bostaden om marknadsvärdet tydligt överstiger belåningen. Om behovet bedöms bli långvarigt och hus betingar ett värde är försäljning motiverad. Föreligger inget behov av bil på kort och lång sikt och bilen utgör ett värde i förhållande till kvarvarande skuld ställs normalt krav på försäljning innan försörjningsstöd kan bli aktuellt.

Aktier, fonder och banktillgångar skall alltid säljas innan det kan bli aktuellt med försörjningsstöd. Undantag kan finnas om pengarna exempelvis är låsta och förvaltade av överförmyndare. Men har du exempelvis fått ett bankkonto av mormor för att kunna ta körkort måste du först använda de pengarna till din försörjning. Även om en försäljning av fonder skulle innebära en förlust, i förhållande till inköpsvärde, måste fonderna säljas innan det kan bli aktuellt med försörjningsstöd. Om du i direkt anslutning till att du ansöker om försörjningsstöd har köpt bostad eller andra tillgångar som betingar ett visst värde, så påverkar det bedömningen om rätt till bistånd.

Vill du få en ansökan prövad måste du lämna in uppgifter om din ekonomi såsom inkomster, tillgångar och utgifter. Därutöver behövs ytterligare uppgifter som kan vara nödvändiga vid bedömningen av din ansökan. Vilka dessa uppgifter är beror på den situation som du befinner dig i exempelvis arbetslös eller sjuk.

Har du gjort en ansökan men inte inkommit med alla begärda uppgifter riskerar du att få avslag på hela eller del av din ansökan.

Uppgifter man lämnar till socialtjänsten är generellt sekretessbelagda. Det finns undantag där socialtjänsten enligt lag i vissa fall måste lämna uppgifter till andra myndigheter. Socialtjänsten kan också vid misstanke om bedrägeri göra anmälan till polisen.

Beräkningen görs utifrån inkomster och godkända utgifter samt hur många personer som finns i hushållet. Det kan betyda att två lika stora hushåll kan få olika mycket i bistånd eftersom deras behov är olika stort exempelvis att ena hushållet har högre hyra än det andra hushållet.

Om du erhållit permanent uppehållstillstånd (PUT) har arbetsförmedlingen ansvar för din etablering på arbetsmarknaden under 24 månader från det datum du erhållit PUT. Detta innebär att arbetsförmedlingen tillsammans med dig upprättar en etableringsplan om hur du skall erhålla arbete och egen försörjning. Under genomförandet har du rätt till etableringsersättning, som är en statlig ersättning, som utbetalas av försäkringskassan. Normalt sett räcker denna ersättning för att klara löpande utgifter och rätt till försörjningsstöd föreligger inte. Är du osäker så kontakta kommunens mottagning för försörjningsstöd.

Studerande ska i första hand försörja sig genom Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Om du inte beviljats studiemedel och inte har någon annan studiefinansiering kan du inte fortsätta studera och ha ekonomiskt bistånd istället.

Uppstår en akut situation görs en bedömning om det kan bli aktuellt med tillfälligt försörjningsstöd. Under studieuppehåll vid jul och sommar kan du som student ha rätt till försörjningsstöd om du i övrigt uppfyller förutsättningarna för försörjningsstöd. Detta innebär normalt att du som studerande i god tid före uppehållet kan visa att du aktivt sökt feriejobb och att du anmält dig till arbetsförmedlingen den första arbetslösa dagen.

Ja, om du lämnar felaktiga eller undanhåller uppgifter vid ansökningstillfällena. Du kan också bli återbetalningsskyldig om du fått för mycket försörjningsstöd på grund av handläggningsfel och borde ha förstått att det var felaktigt.

Om du fått ekonomiskt bistånd mot villkor om återbetalning ska du också betala tillbaka det enligt uppgjord plan. Det kan handla om att du vid ansökningstillfället väntar inkomster från exempelvis försäkringskassan som blivit försenad på grund av utredningstid. Du kan då bli återbetalningsskyldig för den del som du egentligen inte behövt söka försörjningsstöd för om du fått din inkomst i tid. Socialnämnden får då begära att försäkringskassan betalar ut din ersättning direkt till socialnämnden som återbetalning för utgivet försörjningsstöd.

Föräldrar är försörjningspliktiga för sina barn tills de är 18 år eller slutar gymnasiet (dock längst tills de fyller 21 år). Kommunen tar inte något försörjningsansvar under den tiden. I undantagsfall kan kommunen ta över ansvaret för försörjningen med detta kräver särskild utredning.

Nej. När du har ekonomiskt bistånd får du inte fördyra dina boendekostnader utan särskilda skäl.

Ja, om du får ekonomiskt bistånd samtidigt som du sommarjobbar ska du betala tillbaka biståndet när du får både din lön och ditt studiemedel i slutet av augusti. I så fall har du fått biståndet mot återbetalning och delgivits ett återkravsmarkerat beslut.

Det finns inget antal som säger att ”nu har du sökt nog”. Du ska kunna visa att du efter förmåga och utifrån arbetsmarknaden sökt alla jobb du kan. Man kan säga att du ska ”söka arbete tills du får ett”. Normalt innebär detta ett sökt arbete per arbetslös dag, som man har möjlighet att få. Om det inte föreligger särskilda hinder för att söka arbete på annan ort/hela Sverige är detta ett villkor för rätten till bistånd.

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för arbetsmarknadsåtgärder och upprättar tillsammans med dig en handlingsplan. Om du samtidigt uppbär försörjningsstöd är det ett villkor att du följer arbetsförmedlingens planering. Denna planering kan innebära att arbetsförmedlingen anvisar dig en praktikplats eller annan aktivet. Om du inte följer arbetsförmedlingens planering och saknar giltiga skäl till förhinder så leder detta i normalfallet till att du inte är berättigad till försörjningsstöd. Du har huvudansvaret för att delta i aktiveter som bidrar till att du direkt eller på längre sikt ökar dina möjligheter att få en anställning.

Om det föreligger särskilda skäl och arbetsförmedlingen inte kunnat anvisa någon lämplig arbetsmarknadsåtgärd har socialtjänsten rätt att istället anvisa till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Socialtjänsten gör i dessa fall en individuell plan och samråder med arbetsförmedlingen innan beslut om anvisning sker. Normalt sett sker dessa insatser inom ramen för kommunens verksamhet för arbetsmarknadsfrågor – Arbete och Integration. Samma villkor som vid deltagande i arbetsförmedlingens aktiviteter gäller även i dessa fall för rätt till bistånd.

Om du får ett beslut som du inte är nöjd med går det att överklaga. Då skickar du ett brev med dina synpunkter angående varför du tycker att beslutet är fel och vilken ändring du vill ha. Brevet skickar du till den myndighet som har fattat beslutet. Överklagan ska komma in inom 3 veckor från att du har fått del av beslutet och det ska vara undertecknat. Om beslutet inte ändras av myndigheten skickas det vidare till Förvaltningsrätten som får avgöra ärendet genom en dom.

Kommer ett överklagande in försent kan det avvisas. Har du frågor kring ett överklagande kan du vända dig till den handläggare som har fattat beslutet. Socialkontoret har skyldighet att hjälpa dig med överklagandet om du begär det.

Kontakt

Enhet vuxen

Besöksadress Norrgården: Industrigatan 9, Mjölby

Telefon: 010-234 56 56

Telefontider för att nå mottagningen

Måndag: 8:30-10:00

Tisdag: 8:30-10:00

Onsdag: 13-14:30

Torsdag: 8:30-10:00

Fredag: 8:30-10:00

Reception:

Receptionens öppettider:

Måndag-Fredag 10-12 & 13-14. Torsdagar är det öppet hela eftermiddagen, 13-16


Socialsekreterare, ekonomiskt bistånd

Telefon: 010-234 50 00

Telefontider: måndag, tisdag & fredag 9-10. Onsdagar 13-14. Torsdagar ingen telefontid utan istället tillgänglig för Drop-in.


Drop In (start vecka 36)

Varje torsdag eftermiddag mellan 14-16 erbjuder hela enhet vuxen Drop-in. Därför har ekonomiskt bistånd ingen telefontid på torsdagen.

 

Senast publicerad