Inackordering och reseersättning, gymnasiet

Om du studerar långt från ditt hem kan du som studerar på gymnasiet få busskort och i vissa fall inackorderingsbidrag.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg kan du i vissa fall få om du studerar på annan ort och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag. Inackorderingstillägget söker du hos din hemkommun om du studerar på en kommunal gymnasieskola.

Om du går i en fristående gymnasieskola, riksinternatskola eller folkhögskola söker du inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Ansökningsblankett Pdf, 284 kB.

Reseersättning för gymnasieelever

Gymnasieelever har inte rätt till skolskjuts, men elevens hemkommun (den kommun där eleven är folkbokförd) ska erbjuda ersättning för kostnader för elevens dagliga resor mellan bostaden och skolan om färdvägen är minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt.

Skyldigheten för kommunen att ansvara för kostnader för elevresor gäller bara för elever som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen, det vill säga till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Busskort

Gymnasieelever som är folkbokförda i Mjölby och har en skolväg på minst sex kilometer kan få busskort. Vi erbjuder skolkort i form av läsårskort. Läsårskortet gäller från terminsstarten i augusti till vårterminens slut - alla vardagar, även lovdagar, klockan 5-19.

Varje skola beställer busskorten av Östgötatrafiken som skickar hem korten till elever som inte har ett kort sedan tidigare. Om du redan har fått ett resekort av skolan aktiveras det på nytt inför varje nytt läsår. I vissa fall kan busskort delas ut på skolan.

Resekortet som eleven får under sitt första läsår ska eleven ha under hela sin skolgång. Elever får resa till och från skolan utan giltigt färdbevis under de fem första skoldagarna på läsåret.

Har du frågor om busskort ska du kontakta din gymnasieskola.

För grundskoleelever gäller andra regler. Mer information finns på sidan om skolresor och skolskjuts.

Skolresor och skolskjuts

Anslutningsresor

Uppfyller du kraven för skolkort på Östgötatrafikens linjer, det vill säga har minst sex kilometer mellan bostad och skola och dessutom har minst fyra kilometer mellan bostaden och närmaste hållplats, kan du även ansöka om bidrag för anslutningsresor.

Ansökningsblankett för anslutningsresor Pdf, 734 kB.

Ersättning för dagliga resor till och från skolan

Om du uppfyller kraven för att få busskort men bor där det saknas kollektivtrafik eller åker färdtjänst till skolan kan du ha rätt till ersättning för dagliga resor. Kontakta utbildningsförvaltningen för mer information.

Ansökningsblankett för bidrag för dagliga resor mellan bostad och skola Pdf, 368 kB, öppnas i nytt fönster.

Utanför skoltid

Har du som elev skolaktiviteter utanför normal skoltid, är det din skolas ansvar att se till att du kan ta dig till och från aktiviteterna. Exempel på aktiviteter kan vara APL (arbetsplatsförlagt lärande), skoluppträdande, öppet hus med mera som läggs på kvällar eller helger.

Fritidsbiljett

Vill man kunna åka på övrig tid har Östgötatrafiken en fritidsbiljett. Biljetten gäller från valfritt datum i all trafik i hela länet på vardagar klockan 17-04. Lördag, söndag och helgdag åker du hela trafikdygnet klockan 04-04. 

Samtliga priser hos Östgötatrafiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Telefon: 010-234 50 00

utbildning@mjolby.se

Senast publicerad