Vedeldning

Att använda ved för uppvärmning kan vara en bra och miljövänlig uppvärmingsform. Det finns dock risk för att eldning med ved kan störa omgivningen. Av den anledningen finns det riktlinjer som ska verka för att minska risken för störningar till följd av vedeldning.

Ved Foto: Mia Högberg

För att minimera risken för störningar till följd av vedeldning har riktlinjer tagits fram av kommunen. Utsläpp från vedeldning påverkar människors hälsa negativt och skadar miljön. Det finns dock många sätt att minska vedeldningens negativa påverkan på hälsa och miljö. En första åtgärd är att följa de riktlinjer som finns för braskaminer alternativt vedpannor.

Riktlinjer för braskaminer Öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för vedpannor Öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverket om vedeldning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rök från vedeldning

Brister i anläggning och vedeldning som inte sköts på rätt sätt kan ge upphov till höga utsläpp av både hälso- och miljöfarliga ämnen. Det är därför av största vikt att den som eldar med ved iakttar största möjliga försiktighet, både för värna om den egna hälsan och för att undvika olägenheter och störningar för omkringboende.

Enligt lag är den som eldar med ved skyldig att försäkra sig om att eldningen inte medför olägenheter för omgivningen (2 kap 3 § Miljöbalken). Ett första steg i arbetet med att undvika risk för olägenheter till följd av vedeldning, är att följa kommunens riktlinjer.

Utöver riktlinjerna så ska försiktighetsåtgärder vidtas, för att minska risken för olägenheter och störningar till följd av vedeldning.

Om du störs av vedeldning

Ta i första hand kontakt med den som är orsak till störningen och påtala att du upplever olägenheter till följd av dennes vedeldning. Det ger den som eldar möjlighet att förändra sitt eldande, så att risken för störningar och olägenheter minimeras.

Ofta är den som eldar inte medveten om att eldningen orsakar störningar och det krävs sällan några stora förändringar av eldningsrutiner och/eller anläggning för att störningen ska upphöra.

Hör av dig till miljökontoret om kontakten med den som eldar inte leder till förbättring.

Miljönämnden och miljökontorets roll

Miljönämndens och miljökontorets ambition är i första hand att problem och olägenheter i samband med eldning ska undvikas eller lösas genom information och rådgivning. I enskilda fall, där eldning bedrivs på ett sätt som bedöms strida mot bestämmelserna i Miljöbalken, kan miljönämnden besluta om tvingande åtgärder i form av förelägganden eller förbud (26 kap 9 § Miljöbalken).

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00

miljo@mjolby.se

 

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad