Allmän handling

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i kommunernas och statens verksamhet. Myndigheternas offentliga maktutövning ska ske under insyn och kontroll.

Offentlighetsprincipen

En garanti för insyn är offentlighetsprincipen. Den innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen och innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling, till exempel ett myndighetsbeslut. Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller han ska använda handlingen till.

 • vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar (handlingsoffentlighet),
 • tjänstemän och andra som arbetar i kommuner eller statliga myndigheter har rätt att berätta vad de vet för utomstående (yttrandefrihet för tjänstemän med flera),
 • tjänstemän har också speciella möjligheter att lämna uppgifter till massmedia (meddelarfrihet för tjänstemän med flera),
 • beslutande församlingars sammanträden är offentliga.

Handlingsoffentlighet

I princip har alla, svenska medborgare och utlänningar, rätt att läsa de handlingar som finns hos myndigheterna.

Rätten begränsas dock på två sätt:

 • allmänheten har bara rätt att läsa sådana handlingar som betecknas som allmänna handlingar,
 • en del allmänna handlingar är hemliga

Vad är en allmän handling?

En allmän handling kan vara en text, en bild, en bandinspelning, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats där. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Var och en ska kunna läsa dem. Handlingar i ärenden som ännu behandlas är ofta inte offentliga.

Vilka handlingar är inte offentliga?

En del allmänna handlingar är hemliga och får inte lämnas ut.

Handlingar kan hemligstämplas om de handlar om

 • rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation
 • rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik
 • myndigheternas verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn
 • intresset att förebygga eller beivra brott
 • det allmännas ekonomiska intresse
 • skyddet för enskilda medborgares personliga eller ekonomiska förhållanden
 • intresset att bevara djur- och växtarter.

Hur får jag ut en allmän handling?

För att få ut en allmän handling ska du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen. Du har rätt att ta del av handlingen hos myndigheten och myndigheten ska utan onödiga dröjsmål lämna ut den. Du har också rätt att få en avskrift eller en kopia av handlingen mot att du betalar en avgift. Säger myndigheten nej till din begäran att få ta del av handlingen har du i regel rätt att få saken prövad av domstol, vanligen kammarrätten.

Taxa för att beställa en offentlig handling

Offentlighetsprincipen, Regeringskansliet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad