Anslagstavla

Här hittar du anslag från genomförda möten och tillkännagivanden om kommande möten hos Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Tillkännagivande och kungörelser

  • Samråd om förslag till översiktsplan för Mjölby kommun (landsbygden och de mindre orterna)


    Anslaget:
    Anslaget tas ner: 2022-10-16Ett förslag till översiktsplan har tagits fram och är nu aktuellt för samråd.Planens syfte är att lägga fast ramarna för kommunens framtida bebyggelseutveckling i de mindre orterna samt på landsbygden. I planen redovisas även inriktningar för hantering av ett flertal olika allmänna intressen som t.ex. tillgång till service, åtgärder på vägnäten, skydd av natur samt olika miljö- och riskfaktorer.Planhandläggare är Magnus Hultegård, 010 – 234 51 86Kungörelse om samrådet Pdf, 150 kB, öppnas i nytt fönster.Planförslagets hemsida Öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivanden av protokoll

Äldre protokoll och föredragningslistor

Läs äldre protokoll och föredragningslistor

Överklagan och prövning av beslutets laglighet

Beslut kan i många fall överklagas genom laglighetsprövning. Du som kommuninvånare har rätt att få lagligheten prövad, vilket betyder att förvaltningsrätten bedömer om beslutet är fattat på rätt sätt. Det betyder att beslutet i sig inte kan överklagas, utan enbart handläggningen.

Överklagan lämnas in till Mjölby kommun inom tre veckor från det att protokollet är anslaget på kommunens anslagstavla. Väljer kommunen att stå fast vid sitt beslut skickar kommunen det vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Gäller beslutet ett enskilt ärende kan endast den som beslutet avser överklaga. Information om hur du då går tillväga får du med beslutet.

Senast publicerad