Anslagstavla

Här hittar du anslag från genomförda möten och tillkännagivanden om kommande möten hos Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Tillkännagivande och kungörelser

 • Underrättelse antagen detaljplan


  Anslaget:
  Anslaget tas ner: 2022-12-15Byggnads- och räddningsnämnden beslutade på sammanträdet 2022-11-16 §131 att anta Detaljplan i Mantorp för del av Veta 6:1 m.fl. (Magasinet). Sista dagen att överklaga beslutet är den 14 december 2022. Mer information finns på detaljplanens hemsida.Underrättelse Pdf, 121 kB.
 • Kungörelse om samråd av detaljplan för Lundbyvallen


  Anslaget:
  Anslaget tas ner: 2023-01-24Byggnads- och räddningsnämnden beslutade 2022-11-16 §132 att låta förslaget till detaljplan för del av Mjölby 40:5 (Lundbyvallen) gå ut på samråd. Samråd pågår mellan 2022-11-28 och 2023-01-23. Mer information hittas via länken nedan:Länk till detaljplanen Öppnas i nytt fönster.
 • Kungörelse om samråd om Ändring av detaljplaner i Mjölby och Mantorp (möjliggörande av solcellspaneler)


  Anslaget:
  Anslaget tas ner: 2022-12-19Planförslagets syfte är att möjliggöra solcellspaneler i planområde som har bestämmelse om röda tak.Planhandläggare är Magnus Hultegård, 010-234 51 86Information om samrådet Pdf, 211 kB, öppnas i nytt fönster.Länk till planhandlingarna Öppnas i nytt fönster.
 • Kungörelse om samråd om
  Ändring av detaljplan för del av Hattorp, Skänninge i Mjölby kommun


  Anslaget:
  Anslaget tas ner: 2022-12-19Planförslagets syfte är att möjliggöra solcellspaneler i planområde som har bestämmelse om röda tak.Planhandläggare är Magnus Hultegård, 010-234 51 86Information om samrådet Pdf, 209 kB, öppnas i nytt fönster.Länk till planhandlingarna Öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivanden av protokoll

Äldre protokoll och föredragningslistor

Läs äldre protokoll och föredragningslistor

Överklagan och prövning av beslutets laglighet

Beslut kan i många fall överklagas genom laglighetsprövning. Du som kommuninvånare har rätt att få lagligheten prövad, vilket betyder att förvaltningsrätten bedömer om beslutet är fattat på rätt sätt. Det betyder att beslutet i sig inte kan överklagas, utan enbart handläggningen.

Överklagan lämnas in till Mjölby kommun inom tre veckor från det att protokollet är anslaget på kommunens anslagstavla. Väljer kommunen att stå fast vid sitt beslut skickar kommunen det vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Gäller beslutet ett enskilt ärende kan endast den som beslutet avser överklaga. Information om hur du då går tillväga får du med beslutet.

Senast publicerad