Lantmäteriförrättningar

Förrättningsförberedelser

Byggnadskontoret har ett avtal med Lantmäteriet rörande förrättningsförberedelser. Det innebär att man biträder vid de flesta typer lantmäteriförrättningar inom planlagt område.

För ansökan av lantmäteriförrättningar inom Mjölby Kommun kontakta Lantmäterimyndigheten i Linköping telefon växel: 0771-63 63 63.

Vad är en fastighet?

En fastighet är ett område med gränser på marken. Till en fastighet hör till exempel byggnader, skog, vatten och vissa anläggningar. All mark är indelad i fastigheter.  Alla landets fastigheter har en egen registerbeteckning, till exempel Backsippan 2 i Mjölby kommun.
Vid en lantmäteriförrättning kan till exempel fastigheter bildas, ändras till sina gränser eller upphöra att finnas. Exempel på lantmäteriförrättningar är:

Avstyckning

Ett visst område avskiljs från en fastighet för att bilda en egen fastighet (tomt) till exempel för bostadsändamål.

Klyvning

En fastighet som ägs gemensamt av två eller flera delägare kan delas upp så att varje delägare får en egen fastighet.

Sammanläggning

Två eller flera fastigheter slås ihop till en ny fastighet.

Fastighetsreglering

Mark överförs från en fastighet till en annan. Bildande av servitut.

Fastighetsbestämning

Utredning om till exempel fastighetsgränsers lägen på marken och servitutsrättigheter.

Anläggningsförrättning

Gemensamhetsanläggning bildas - flera fastigheter samverkar för skötsel av till exempel gemensam väg, vatten, avlopp med mera.

Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Byggnadskontoret

Telefon: 010-234 50 00

byggnad@mjolby.se