Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En man arbetar med tillverkning av truckar i fabrik.

JOBB & FÖRETAGANDE

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Exempel på vad som definieras som miljöfarlig verksamhet är tex industrier, bensinstationer, verkstäder, avloppsanläggningar, lantbruk, vindkraftverk och fordonstvätt.

Generella krav

Alla som bedriver en verksamhet eller gör en åtgärd är skyldiga att se till så att det inte skadar miljön eller människors hälsa.

Anmälningsplikt och tillståndsplikt

De miljöfarliga verksamheterna delas upp i olika klasser beroende på miljöpåverkan och verksamhetens storlek. För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. Dessa framgår av miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251).

  • A-verksamheter ska ha tillstånd från Mark- och miljödomstolen att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha tillstånd från länsstyrelsen att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till miljönämnden. Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar och lämnas in till miljönämnden i två exemplar.
  • U-verksamheter får anläggas och drivas utan anmälan eller tillstånd.

Ändrad verksamhet

Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du i god tid (senast sex veckor innan) anmäla det till miljökontoret.

Tillsyn

Miljönämnden utövar tillsyn över C- och U-verksamheter, samt över B-verksamheter inom branscherna vindkraft, täkt och lantbruk. För A-verksamheter och övriga B-verksamheter är det länsstyrelsen som utövar tillsynen. Tillsynen finansieras delvis genom taxor.

Mer information om energikartläggningar och energiplaner

Arbetsbeskrivning för energikartläggning och energiplanlänk till annan webbplats

Mall för energikartläggning och energiplanlänk till annan webbplats

Blanketter länk till annan webbplatsAnmälan av miljöfarlig verksamhetPDF