Naturvårdsprojekt

En del i det kommunala naturvårdsarbetet är att driva naturvårdsprojekt. Projekten kan till exempel handla om att ta fram informationsfoldrar, förbättra naturstigar eller inventera värdefull natur.

LONA-logotyp Lokala naturvårdssatsningen

Många av kommunens projekt är medfinansierade av statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, så kallade LONA-bidrag. Kommuner, ideella föreningar och organisationer kan också söka bidraget.

Mer information om bidraget finns hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen Östergötlands hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projekt

Naturguidningar

Projekttid: årligen sedan 2002
Varje år guidar vi allmänheten genom att visa naturpärlorna i kommunen. Årets guideprogram hittar du under flikten Naturguidningar Öppnas i nytt fönster..

Viktig grön infrastruktur för pollinerande insekter i Mjölby kommun– LONA

Projekttid: 2020
Syftet är att långsiktigt bevara och stärka grönstrukturen i Mjölby kommun, med särskilt fokus på livsmiljöer för pollinerande insekter. Detta genom att utveckla en pollineringsplan som bland annat kommer att användas som ett av flera underlag i kommunens planarbete. Projektet är ett samarbete mellan miljökontoret och byggnadskontoret.

Rapport, Viktig grön infrastruktur för pollinerande insekter i Mjölby kommun Pdf, 4 MB.

Tätortens träd - LONA

Projekttid: 2016 - 2019
Syftet med projektet är att få en helhetsbild över nuvarande och framtida trädvärden på kommunal mark i kommunens tätorter. Inventeringar för att fylla kunskapsluckor ska genomföras. Inventeringarna kommer att ligga till grund för kommunens planering när det gäller träden och deras naturvärden. I projektet ingår även naturvårdsåtgärder som plantering av ekar på och utplacering av så kallade faunadepåer för att gynna den biologiska mångfalden i tätorterna. Projektet är ett samarbete mellan miljökontoret och service- och teknikförvaltningen.

Golfbanan som våtmarksresurs - LONA

Projekttid: 2016 - 2018
Mjölby golfklubb vill främja biologisk mångfald genom att göra större naturvårdsåtgärder i två av sina dammar på golfbanan. I projektet ingår även uppsättning av informationsskyltar.

Här finner du skylt som sitter uppe vid golfbanan med karta Pdf, 699 kB, öppnas i nytt fönster.

Här finner du skylt som sitter uppe vid golfbanan Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kunskapsuppbyggnad i värdefulla naturmiljöer - LONA

Projekttid: 2016 - 2017
God kunskap om naturvärden är en förutsättning för ett bra naturvårdsarbete i kommunen. Detta kräver att informationen ständigt förbättras och förnyas. Under ett par år satsar miljökontoret lite extra resurser på att inventera värdefulla naturmiljöer i Mjölby respektive Boxholms kommun.

Hargsjön

Projekttid: 2014 - 2017
Hargsjön har under flera år haft problem med bland annat algblomningar. Kommunen startade därför ett provtagningsprogram för att försöka utreda hur sjön belastas av näringsämnen. Provtagningen är nu avslutad och rapporten nedan sammanfattar resultaten.

Rapport från provtagning av fosfor i Hargsjöns in- och utlopp Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Restaurering av kalkkärrsmiljöer i Örbacken

Projekttid: 2013 - 2017
Tillsammans med ´Länsstyrelsen Östergötland återskapar vi kalkkärrsmiljöer för att ytterligare öka naturvärdena i Örbackens naturreservat.

Istidens spår i Mjölby - LONA & Region Östergötland

Projekttid: 2014 - 2016
Översyn av naturstigen "istidsspåret" i Skogssjöns naturreservat.
I projektet har bland annat gamla skyltar fräschats upp och nya tillverkats. Även Östgötaleden mellan Bleckenstad och Mjölby har fått nya skyltar. Nedan finner du nya respektive gamla skyltar som finns längs istidsspåret respektive Östgötaleden samt en karta över placeringen av skyltarna i istidsspåret.

Nya skyltar i istidsspåret och Östgötaleden Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Gamla skyltar i istidsspåret Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta över istidsspårets skyltar Pdf, 444 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunfåglar

Projekttid: 2014 - 2015
Sånglärkan är Mjölbys kommunfågel. En informationsbroschyr har tagits fram för att uppmärksamma arten. Under året kommer även en naturguidning med tema sånglärka att hållas för allmänheten.

Informationsfolder om vår kommunfågel sånglärkan Pdf, 339 kB, öppnas i nytt fönster.

Naturstig Miskarp - LONA

Projekttid: 2014 - 2015
Mjölby Golfklubb har skapat en naturstig för allmänheten inom Miskarps golfbaneområde. Längs stigen sitter ett antal informationsskyltar som beskriver naturen i området.

Här finner du de skyltar som sitter uppe längs naturstigen Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Svampmånad

Projekttid: 2010 - 2015
Under september månad hålls flera aktiviteter med tema svamp.

Vattenvandring, Svartån - LONA

Projekttid: 2012-2014
Tre år i rad genomfördes en årlig vandring längs Svartån för att uppmärksamma vattnets betydelse för människa och natur. Vandringen anordnades av Vattenrådet Motala ström sydvästra i samarbete med ett flertal deltagande aktörer, däribland Mjölby kommun.

Naturskola - LONA

Projekttid: 2010-2013
Under tre år hölls naturskola för låg- och mellanstadieelever på Klämmestorpsskolan i Mantorp och Blåklintsskolan i Mjölby. Sammanlagt blev det 20 naturskoledagar.

Svartån genom centrala Mjölby - LONA

Projekttid: 2006-2010
Samarbetsprojekt med tekniska kontoret. Inventering av vatten och landmiljö med elfiske, fågelinventering, fladdermusinventering och inventering av insekter. Se över tillgängligheten. Ta fram informationsskyltar och informationsfolder.

Arbetet med att ta fram informationsskyltar och informationsfolder är nu klart och nedan finner du det framtagna materialet.

Ringar på vattnet - naturskola vid Vattenverkstan i Skänninge - LONA

Projekttid: 2006-2008
Under projektperioden besökte 55 skolklasser vattenverkstan. Barnen fick här utbildning om natur och naturvård med vatteninriktning, bland annat om sötvattenfiskar.

Naturguide - LONA

Projekttid: 2004-2006
Boken Naturguiden togs fram 2006 för att presentera 25 av kommunens riktiga naturpärlor som är väl värda att besöka. Boken finns att hämta gratis på kommunen och går även att ladda ner via fliken Naturguidebok Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..