Arrenden

Mjölby kommun arrenderar ut mark för jordbruksändamål och jakt kring tätorterna.

Till föreningar och företag arrenderar kommunen ut mark för olika ändamål som till exempel fotboll, golf och skytte. Kommunen upplåter även ett tjugotal fritidstomter vid Skogssjön.

Frågor om jordbruksarrenden, jakträttsupplåtelser, lägenhets-, bostads- och anläggningsarrenden besvaras av exploateringshandläggare Jessika Strand Anderson.

Kontakt

Exploateringshandläggare

Jessika Strand Anderson
Telefon: 010-234 5116

jessika.strandanderson@mjolby.se

Senast publicerad