Vision och utveckling

Ett välmående näringsliv är grunden för kommunal service. Näringslivets utveckling är en förutsättning för kommunens välstånd och då befintliga företag utvecklas och då nya företag startas, skapas fler arbetstillfällen. När fler arbetar ökar utbudet och mångfalden samt stärks kommunens ekonomi för förbättrad service till invånarna inom exempelvis skolor, omsorg, vägar, kultur med mera.

En hållbar tillväxt med ett näringsliv i världsklass 2025

I Mjölby kommuns Vision för 2025 finns flera avsnitt om näringslivet. Vår företagsamhet och goda entreprenörsanda är väl känd. Vi har ett differentierat näringsliv i världsklass med allt ifrån tillverkningsindustri till tjänste- och kunskapsföretag. Det finns en god blandning av små, medelstora och stora företag.

Näringslivet har en lokal förankring i samhället med bra kontaktnät och god samverkan mellan företag och organisationer. I kommunen finns bästa möjliga förutsättningar för företagande. Genom våra unika livsmiljöer är vi attraktiva för nya etableringar. Näringslivet bedriver tillsammans med universitet och kommun en framgångsrik och efterfrågad forskning och utveckling. Det sker en samverkan mellan utbildning och näringsliv för att säkerställa framtida kompetensförsörjning.

Genom den fjärde storstadsregionen har vi en bred dynamisk arbetsmarknad. Den växande befolkningen i hela regionen gör att arbetsmarknaden är mer robust och mindre sårbar. Vi har ett arbetsliv där alla får plats. Medborgarna är välutbildade och eftertraktade på arbetsmarknaden. En hög sysselsättningsnivå möjliggör för människor att försörja sig genom eget arbete.

Götalandsbanan och Europakorridoren tillsammans med riksvägarna 32/50 ger Mjölby till stora fördelar genom en större arbetsmarknad och som logistiskt centrum. De allra flesta kommuninvånare har nära till en pendeltågstation vilket har sammanbundit regionen än mer.

Visionen i sin helhet sammanfattas med orden "Världsvan & Hemkär".

Läs hela Vision 2025PDF

Hur når vi dit?

Hur når vi då detta önskade läge? En viktig del är utnyttjandet av vårt utmärkta geografiska läge med mycket goda kommunikationer. Här krävs markberedskap för etableringar.

En annan viktig del i näringslivsklimatet är möjligheten för företagen att hitta rätt kompetens. Här spelar samverkan mellan utbildning och näringsliv en betydelsefull roll. En tredje del i utvecklingen av näringslivsklimatet är att företagen möter en smidig och snabb ärendehantering i den kommunala organisationen. Inre samverkan, som exempelvis företagslotsen, spelar stor roll för hur företagen upplever den kommunala servicen. Ortens och bygdens attraktivitet och funktionalitet är många gånger en avgörande faktor för näringslivets utveckling. Här har alla en betydelsefull uppgift. 

Kommunmål 2019

Som ett led i att så småningom nå visionens önskade läge beslutar politikerna varje år mål för verksamheterna. Ett av kommunmålen för 2019 är att Mjölby kommuns företagsklimat ska vara bland de 25 procent bästa i landet. Det kommer att mätas genom olika analyser av det lokala företagsklimatet (Svenskt Näringsliv respektive Sveriges kommuner och landstings mätning Insikt) samt antal nya företag per 1000 invånare.

Mjölby kommuns mål och budget 2019-2021PDF

Analyser och rankingar

Kontakt

Näringslivschef

Torbjörn Sjögren
Telefon: 0142-850 11

torbjorn.sjogren@mjolby.se