Detaljplan för del av Mjölby 40:7 m.fl (södra Svartå strand)

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan för del av Mjölby 40:7 m.fl (södra Svartå strand).

Planområdet inom röd markering

 

Byggföretag som vill vara med och utveckla området, se information längst ned på sidan.

För att möta kommunens vision om ökad befolkning behöver fler områden planläggas för bostäder. Vad gäller central områden för flerbostadshus är det framförallt Svartå strand som kan erbjuda detta.

Planområdet är beläget ca 500 meter söder om Mjölby centrum och är ca 16 hektar stort. Planen avgränsas av södra stambanan och Svartån samt Nygatan i norr och Järnvägsgatan i söder.

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för en ny stadsdel i centrala Mjölby med bostäder, förskola och centrumverksamheter. Planen syftar också till att bevara och utveckla kulturmiljöer och skapa en god livsmiljö med hög gestaltningsmässig kvalitet i såväl bebyggelse som de allmänna ytorna.

Detaljplanens mål är att tillgodose efterfrågan av centralt belägna bostäder och service samt skapa kvalitativa offentliga miljöer för alla Mjölbybor. Målet är även att koppla ihop området med övriga Mjölby genom nya gång- och cykelstråk och gator.

Planförslaget föreslår ca 700 lägenheter, förskola med plats för 110 barn samt centrumbverksamheter i befintligt lokstall. Planområdet är beläget ca 500 meter från Mjölby centrum och är ca 16 hektar stort.

Planförslaget avviker inte från gällande fördjupad översiktsplan för Svartå strand antagen 2012. Planförslaget bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan.

Samråd om förslaget pågår från 5 september till och med 17 oktober 2022.

Under samrådstiden finns handlingar tillgängliga på:

Möjligheter att ställa frågor eller lämna synpunkter finns vid öppet hus!

Tid: 26/9 kl. 18 – 20 Plats: Mjölby stadshus, Burensköldsvägen 11.

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till byggnadskontoret, 595 80 Mjölby, eller byggnad@mjolby.se senast den 17 oktober 2022.

Frågor

Har du frågor om planförslaget kan du kontakta kommunens handläggare för planen:

Jonas Loiske, planarkitekt

tel: 010 - 234 51 90

e-post: jonas.loiske@mjolby.se

Samrådshandlingar

Plankarta Pdf, 9 MB.

Planbeskrivning Pdf, 10 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 2 MB.

Utredningar

AFRY (2020-01-15). Svartå strand: Utredning inför detaljplan. Pdf, 10 MB.

Efterklang (2022-03-03). Bullerutredning Svartå strand. Pdf, 8 MB.

EnviroPlanning AB (2021-01-26). Översiktlig inventering av musslor längs Svartå Strand. Pdf, 1 MB.

EnviroPlanning AB (2020-08-12). Inventering av Kungsfiskare, Södra Svartå strand (etapp 2) Pdf, 2 MB.

Fennicus Natur (2016). Naturvärdesinventering vid Svartån, Mjölby. Pdf, 3 MB.

Fredriksson arkitektkontor AB (2020-11-30). Lokstallet, Mjölby 39:4 och 40:13, Mjölby kommun. Antikvarisk utredning inför ny detaljplan. Pdf, 34 MB.

MSB (2015-11-17). Översvämningskartering utmed Svartån, biflöde till Motala ström. Sträckan från Öringe till utloppet i Roxen, Rapport nr: 36 Pdf, 8 MB.

Ramboll AB (2022-01-21). Trafikalstring & visumanalys Svartå strand. Pdf, 4 MB.

Sigma Civil (2022-02-28). Dagvattenutredning Svartåstrand etapp 2, Systemhandling, Version 2.0. Pdf, 22 MB.

Sigma Civil (2022-02-28). PM - geoteknik. Pdf, 3 MB.

Sigma Civil (2021-05-21). Markteknisk undersökningsrapport (MUR) – geoteknik. Pdf, 9 MB.

Tyréns AB (2018-07-06). Miljöteknisk markundersökning, Svartå strand etapp 2. Pdf, 24 MB.

Tyréns AB (2020-03-11). Masshantering med GeoBIM, Svartåstrand etapp 2. Pdf, 5 MB.

Tyréns AB (2019-07-01). Miljöinventering Mjölby lokstallar. Pdf, 5 MB.

Tyréns AB (2019-06-28). Miljöteknisk mark- och luftundersökning lokstallarna Mjölby Pdf, 3 MB.

WSP (2012-06-21). RAPPORT Fördjupad riskbedömning för översiktsplan Svartå strand, Mjölby Pdf, 2 MB..

WSP Brand & Risk (2020-12-02). Bilaga – Kompletterande bedömning Svartå strand. Pdf, 624 kB.

WSP Brand & Risk (2021-03-12). Riskbedömning Kvarnområdet 1 och 6 i Mjölby. Pdf, 3 MB.

WSP (2012-05-24). Vibrationsutredning. Pdf, 2 MB.

Östergötlands museum (2019). Arkeologisk utredning etapp 1, Svartå strand Pdf, 1 MB.

Information om hantering av personuppgifter

Information personuppgifter Pdf, 94 kB.


Till byggföretag som är intresserade av att vara med i utvecklingen av området!

Vi önskar en dialog med byggare för att få input i vårt arbete. Genom att delta i en byggdialog får ni möjlighet till att tidigt få inblick i planeringen och den tänkta planens utformning. Ett nyckelord för oss är samverkan och vi är därför måna om att få era synpunkter och idéer.

Välkomna till byggdialog måndag 10 oktober 2022
Vi börjar vår träff inomhus och visar sedan området för er. Ni kan även innan eller efter ta en titt på den första etappen för en visualisering för denna nästa etapps möjligheter.

Plats: Lokstallet vid Kyrkogatans slut i Mjölby
Tid: Måndag 10 oktober kl. 10-12.

Vi bjuder på lunch efteråt.


Anmälan
För vår planering önskar vi att ni anmäler ert deltagande och antal personer till:
Ulla-Britt.Gard@mjolby.se senast 4 oktober.

Frågor bevaras av:
Ketil Kindestam, exploateringsingenjör, 010-234 51 34, ketil.kindestam@mjolby;se
Jonas Loiske, planarkitekt, 010-234 51 90, jonas.loiske@mjolby.se

Senast publicerad