Utbildning för barn och ungdomar från Ukraina

Här kan du ta del av frågor och svar om utbildning i Mjölby kommun för barn och ungdomar från Ukraina.

Massflyktsdirektivet innebär att personer från Ukraina kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (uppehållstillstånd med tillfälligt skydd). Barn och ungdomar som har fått ett sådant uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar. Att ta del av utbildning i Sverige är dock inte obligatoriskt för barn och ungdomar med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, utan frivilligt.

De familjer som har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och som vill att deras barn och ungdomar ska gå i svensk skola, registrerar sig i medborgarservice i stadshuset. Därefter påbörjas mottagandet i skolan och familjen kontaktas av integrationsenheten för ett introsamtal. I samband med introsamtalet får familjen möjlighet att önska vilken skola de vill att barnet eller barnen ska gå på. Barnet placeras därefter inledningsvis i mottagningsklass i Mjölby. I mottagningsklassen får barnen undervisning parallellt med att skolan genomför Skolverkets kartläggning av nyanlända samt en hälsokartläggning för nyanlända, tillsammans med skolsköterska. Så snart det är möjligt börjar barnet därefter i en ordinarie klass på den skola där han eller hon blir placerad.

Vid skolplacering tillämpas närhetsprincipen, vilket betyder att elever har rätt till en plats i en skola som ligger nära hemmet. Det betyder dock inte alltid att eleven får en plats i den skola som ligger allra närmast hemmet eller i den skola man önskat. Placeringen styrs bland annat av vilka skolor som har plats att ta emot nya elever.

De familjer i Mjölby kommun som har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och som har ungdomar i gymnasieålder, registrerar sig i medborgarservice i stadshuset. Därefter påbörjas mottagandet i gymnasieskolan och familjen kontaktas för ett introsamtal. På gymnasiet får ungdomen undervisning parallellt med att skolan inledningsvis genomför kartläggningar, bland annat en hälsokartläggning för nyanlända, tillsammans med skolsköterska.

Till Mjölby kommuns gymnasieskola kommer också ungdomar från grannkommuner som inte har egna gymnasieskolor. Det är då kommunen som ungdomen vistas i som kontaktar integrationskoordinatorn i Mjölby kommun, varefter mottagandet påbörjas på samma sätt som för ungdomar i Mjölby kommun.

Mottagandet är igång för de barn som vistas i kommunen i nuläget, som önskar svensk skolgång. Vi har en beredskap och arbetar utifrån scenarier och prognoser kring det fortsatta mottagandet. Vi har rutiner för att säkerställa att vi har kunskap om hur många barn som finns i vår kommun.

Vi har utökat vår bemanning med pedagoger på plats, men söker fortsatt personal, både pedagoger och ukrainsktalande personer, i syfte att säkerhetsställa stöd för våra elever. Vi har anställt en koordinator vars uppgift är att hålla ihop helheten och arbeta fram olika scenarier för mottagande i våra förskolor och skolor.

Undervisningen sker på svenska utifrån svensk läroplan, men eleverna erbjuds studiehandledning på ukrainska och ryska så långt det är möjlig att tillgodose.

Barn 1-5 år som kommit till Sverige från Ukraina har rätt till förskola enligt samma regler som för svenska medborgare. Kommunen följer ordinarie rutiner avseende ansökningsförfarande, köprioriteringar och avgifter. Det innebär i korthet att kommunen har 4 månader på sig att förbereda en plats i någon av de kommunala förskolorna.

Senast publicerad