Riktlinjer för färdtjänst

Beslutad av kommunstyrelsen: 2022-01-26/§ 7
Diarienummer: 2021:320
Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

1. Sammanfattning

Lag (1997:736) om färdtjänst är det lagrum som styr bedömningen om rätt till färdtjänst. Avsikten med lagrummet är att anordna resor av god kvalitet inom kommunen för personer med funktionshinder.

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik, så kallad särskild kollektivtrafik, och är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Ansvaret för utförandet av beställning och transporter för färdtjänst är överlåtet till regional kollektivtrafikmyndighet, Region Östergötland.

Bedömningen om rätt till färdtjänst ska ske på ett rättssäkert sätt och alla medborgare ska behandlas lika.

2. Inledning

Beslut om färdtjänst fattas enligt Lag (1997:736) om färdtjänst och får nyttjas av den som efter ansökan fått tillstånd till det.

Syftet med riktlinjer för färdtjänst är att ge stöd och vägledning så handläggning kan ske på ett rättssäkert sätt samt säkerställa likabehandling för medborgare i Mjölby kommun.

3. Riktlinjens innehåll

3.1 Ansökan

Ansökan om färdtjänst prövas av den kommun där den sökande är folkbokförd.

3.2 Vem har rätt till färdtjänst

Tillstånd till färdtjänst kan beviljas person, oavsett ålder, som har ett stort funktionshinder, varaktigt i minst tre månader och som har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Tillstånd för färdtjänst kan ges för viss tid eller tillsvidare. Antalet resor för färdtjänstberättigad är obegränsat.

Avsaknad av allmänna kommunikationer eller dåliga förbindelser är ingen grund för färdtjänsttillstånd.

Tillståndet omfattar inte resor som av någon annan anledning bekostas av det allmänna skattekollektivet.

3.3 Barn

Prövning om färdtjänst för barn görs i förhållande till barn utan funktionshinder i motsvarande ålder om sökande är under 18 år.
Om barnets svårigheter att förflytta sig, eller resa med allmänna kommunikationer, i huvudsak beror på funktionshindret föreligger inte något föräldraansvar vad gäller barnets möjligheter att förflytta sig.
Om barnets svårigheter att förflytta sig, eller resa med allmänna kommunikationer, i huvudsak beror på den för åldern typiska utvecklingsnivån och mognad ingår det i föräldraansvaret att hjälpa barnet med förflyttning eller resor.
Barn under 6 år, som beviljas färdtjänst, reser med obligatorisk ledsagare av säkerhetsskäl.
Barn mellan 7 – 12 år, som beviljas färdtjänst, kan få resa med ledsagare.
Det är den färdtjänstberättigade som ordnar ledsagare. Ledsagare ska påbörja och avsluta resan tillsammans med färdtjänstberättigad. Ledsagare åker kostnadsfritt.

3.4 Reseregler

Färdtjänstresor genomförs med anpassade fordon och samplaneras med andra färdtjänstberättigade samt sjukreseresenärer.
Ensamåkning kan beviljas om funktionshindret omöjliggör kontakt med andra resenärer, exempelvis grav allergi eller hög infektionskänslighet. Behovet behöver styrkas med ett läkarutlåtande och rätten till ensamåkning prövas individuellt

3.4.1 Färdtjänst i annan kommun inom länet

Färdtjänstberättigad har rätt att åka färdtjänst inom Östergötland. Antalet resor är obegränsat.

3.4.2 Färdtjänst i annan kommun utanför länet

Färdtjänstberättigad kan resa i annan kommun utanför Östergötland efter att ha fått ett medgivande från handläggare i Mjölby kommun. Antalet resor är begränsat till sex enkelresor per vecka. Den färdtjänstberättigade betalar hela taxameterbeloppet vid resan och redovisar med kvitto till handläggare i Mjölby kommun. Färdtjänstberättigad får därefter återbetalat 75 procent av taxameterbeloppet.

3.5 Avgifter

Egenavgift betalas enligt taxa efter beslut av kommunfullmäktige i Mjölby kommun.

3.6 Ledsagare

Ledsagare kan beviljas den som har behov av aktiv hjälp under resan och det är den färdtjänstberättigade som ordnar ledsagare. Antalet ledsagare beror på den färdtjänstberättigades funktionshinder och är begränsat till maximalt två (2) stycken.
Ledsagare ska påbörja och avsluta resan tillsammans med färdtjänstberättigad. Den som ska vara ledsagare måste kunna ge den färdtjänstberättigade den hjälp den behöver. Ledsagare åker kostnadsfritt.

3.7 Medresenär

Färdtjänstberättigad har rätt att ta med sig medresenär. Medresenär får inte ta med eget hjälpmedel för förflyttning.
Medresenär betalar en egenavgift enligt taxa i den allmänna kollektivtrafiken.

3.8 Ledarhund/servicehund samt mindre sällskapsdjur

Ledarhund/servicehund får alltid medfölja kostnadsfritt. Sällskapsdjur får medfölja i mån av plats. Det är den färdtjänstberättigade som ansvarar för djuret och dess tillhörigheter och det är trafikföretagets regler för djur som gäller.

3.9 Återkallande

Om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns eller att tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter som gäller för färdtjänst får ett tillstånd att anlita färdtjänst återkallas enligt § 12 Lag(1997:736) om färdtjänst.

4. Ansvar och uppföljning

4.1 Ansvar

Kommunstyrelsen är ansvarig för dokumentet Riktlinjer för färdtjänst. Ansvarig tjänsteperson är enhetschef för Medborgarservice.

4.2 Uppföljning

Riktlinjer för färdtjänst ska ses över varje ny mandatperiod.

 

Senast publicerad