Riktlinjer för riksfärdtjänst

Beslutad av kommunstyrelsen: 2021-10-06/§ 209
Diarienummer: 2021:73
Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

1. Sammanfattning

Lag (1997:735) om riksfärdtjänst är det lagrum som styr bedömningen om rätt till riksfärdtjänstresa.

Avsikten med lagrummet är att lämna ersättning för reskostnader till den, som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder, behöver resa på ett särskilt kostsamt sätt inom Sverige, från en kommun till en annan kommun.

Bedömningen om rätt till riksfärdtjänst ska ske på ett rättssäkert sätt och alla medborgare ska behandlas lika.

2. Inledning

Beslut om riksfärdtjänst fattas enligt Lag (1997:735) om riksfärdtjänst och får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.

Syftet med riktlinjer för riksfärdtjänst är att ge stöd och vägledning så handläggning kan ske på ett rättssäkert sätt samt säkerställa likabehandling för medborgare i Mjölby kommun.

3. Riktlinjens innehåll

3.1 Ansökan

Ansökan om riksfärdtjänst prövas av den kommun där den sökande är folkbokförd.

Tillstånd till riksfärdtjänst kan beviljas om resan, till följd av den sökandes funktionshinder, inte kan göras till normala reskostnader med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare. Resan anses då vara fördyrande för den enskilde.

Resan kan göras med allmänna kommunikationer, såsom tåg eller buss, tillsammans med ledsagare. Resan kan även göras med ett för ändamålet särskilt anpassat fordon, taxi eller flyg.

För att ansöka om riksfärdtjänstresa behöver den sökande inte vara beviljad färdtjänst enligt Lag (1997:736) om färdtjänst.

3.2 Vem har rätt till riksfärdtjänst

Personer som har en stor och varaktig funktionsnedsättning, som är bestående i minst tre månader, och behöver resa på ett särskilt kostsamt sätt, kan ansöka om ersättning för att möjliggöra en riksfärdtjänstresa.

Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet och ske inom Sverige, från en kommun till en annan kommun.

Enbart hög ålder, allmänna svårigheter att resa med allmänna kommunikationer, oro samt mindre funktionsnedsättningar ger inte rätt till riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänstresa beviljas inte heller då den av någon annan anledning bekostas av det allmänna.

3.3 Barn

Prövning om riksfärdtjänst för barn görs i förhållande till barn utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder om sökande är under 18 år. Om barnets svårigheter att resa i huvudsak beror på funktionsnedsättning finns inte något föräldraansvar gällande barnets möjligheter att förflytta sig.

Ur ett barnperspektiv, och enligt Barnkonventionen, ska barn behandlas som självständiga individer och barnet ska således i dessa fall beviljas riksfärdtjänst.

3.4 Reseregler

Det är den sökandes funktionsnedsättning som ligger till grund för bedömning om möjlighet till riksfärdtjänstresa samt vilket färdsätt som beviljas. Med denna utgångspunkt genomförs riksfärdtjänstresa på billigaste färdsätt för kommunen vilket i första hand är allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare.

För att resenären ska nå slutmålet kan resan behöva kompletteras med en anslutningsresa.

Ensamåkning i specialfordon kan beviljas om funktionsnedsättningen omöjliggör kontakt med andra resenärer, exempelvis grav allergi eller hög infektionskänslighet. Funktionsnedsättningen behöver styrkas med ett läkarintyg och rätten till ensamåkning prövas individuellt.

3.5 Avgift

Vid riksfärdtjänstresa betalar resenären en egenavgift som motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel.

3.6 Ledsagare

Ledsagare kan beviljas för att resenär ska kunna genomföra resa med i första hand allmänna kommunikationer. Bedömningen om behov av ledsagare görs vid handläggningen av ansökan.

Det är resenären som ordnar ledsagare. Antalet ledsagare beror på resenärens funktionsnedsättning och är begränsat till två (2) stycken.

Vid behov kan ledsagare beviljas återresa till startpunkt, samt resa för att möta upp resenären vid målpunkt, för att vara behjälplig vid hemresa. Dessa resor sker alltid med billigaste färdsätt.

Kommunen står för kostnaden för ledsagare.

3.7 Medresenär

Vid riksfärdtjänstresa kan resenären ta med två (2) medresenärer. Medresenär får inte ta med eget förflyttningshjälpmedel.

Antalet passagerare anpassas till att endast ett fordon nyttjas.

Medresenär betalar den faktiska reskostnaden.

3.8 Bagage

Vid riksfärdtjänstresa får den sökande ha med de hjälpmedel som behövs för att kunna genomföra resan samt bagage motsvarande två väskor.

De hjälpmedel som behövs vid målpunkt får skickas på annat sätt.

3.9 Ledarhund/servicehund samt mindre sällskapsdjur

Vid ansökan om riksfärdtjänst ska det framgå om djur ska följa med på resa och det är resenären som ansvarar för djuret och dess tillhörigheter. Det är trafikföretagets regler för djur som gäller.

Ledarhund/servicehund får medföras utan kostnad.

3.10 Återkallande

Om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns eller att tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter som gäller för riksfärdtjänsten får ett tillstånd att anlita riksfärdtjänst återkallas enligt § 9 Lag (1997:735) om riksfärdtjänst.

4. Ansvar och uppföljning

4.1 Ansvar

Kommunstyrelsen är ansvarig för dokumentet Riktlinjer för riksfärdtjänst.

4.2 Uppföljning

Riktlinjer för riksfärdtjänst ska ses över varje ny mandatperiod av enhetschef för Medborgarservice.

Senast publicerad