Detaljplan i Skänninge för del av Skänninge 3:1 m.fl. (Idrottsvägen)

Infoga bild

I samband med utbyggnaden av planskild korsning under järnvägen vid Idrottsvägen behövde Verkstadsvägens anslutning flyttas något österut. Detta behöver regleras i en ny detaljplan

Bakgrund

När utbyggnaden av dubbelspåret mellan Mjölby och Motala planerades gjordes nya detaljplaner i Skänninge. Då förutsågs inte behovet av att förbättra trafiksäkerheten genom att anordna planskilda korsningar inne i Skänninge. Därför är gällande detaljplan inte anpassad till den gatusträckning som behövde anordnas när tunneln under järnvägen byggdes.

Planens syfte

Planen syftar till att anpassa planförhållandena i anslutning till korsningen Idrottsvägen/Verkstadsvägen efter den ombyggnation som gjordes när planskild passage byggdes under järnvägen i samband med att dubbelspår byggdes ut mellan Mjölby och Motala. I samband med detta justeras även
kvartersmark mellan järnväg och gata efter befintliga förhållanden och för att ge plats för alléträd på allmän plats.

Granskning

Ett förslag till detaljplan är utställt för granskning under perioden 15 december 2021 till 20 januari 2022. Granskningshandlingarna består av en planbeskrivning och en plankarta med tillhörande planbestämmelser samt en samrådsredogörelse.

Planförslaget finns under granskningstiden tillgängliga i stadshusets &stadsbibliotekets gemensamma entré på Burensköldsvägen 11-13.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast den 20:e januari 2022 till:

Byggnads- och räddningsnämnden,
595 80 Mjölby
eller
byggnad@mjolby.se

Den som inte skriftligen lämnat sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Information om kommunens hantering av personuppgifter Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor

Frågor om planarbetet kan ställas till kommunens handläggare:

Magnus Hultegård, Planarkitekt 
Telefon: 010 - 234 51 86
E-post: magnus.hultegard@mjolby.se

Planhandlingar - granskning

Underrättelse om granskning Pdf, 343 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 477 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse:
Samrådsredogörelsen publiceras inte på kommunens hemsida som följd av regelverket för hantering av personuppgifter enligt GDPR. Samrådsredogörelsen finns tillgänglig i stadshusets entré. Om du vill ha ett eget exemplar kan du kontakta planhandläggaren.

Planhandlingar - samråd

Underrättelse om samråd Pdf, 405 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 480 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.