Mjölby kommun

Europeiska mobilitetsveckan 16-22 september

Årets slogan för Europeiska mobilitetsveckan (före detta Trafikantveckan) är Res hållbart, håll dig frisk.

I Mjölby kommun arbetar vi med att planera och bygga för mer hållbara transporter. Idag sker cirka två tredjedelar av resorna i Mjölby kommun med bil. Framtidens transporter kommer att utgöras till större del av cykel och kollektivtrafik.

Valet av resor i vardagen kan utgöra en mix av flera olika alternativ:

  • Gång och cykel till korta enkla resor till skola, jobb och aktiviteter.
  • Kollektivtrafik med Östgötapendeln mellan städerna i Östergötland.
  • Bilen när övriga transportslag inte än ändamålsenliga.

Tävla med resbingo

Var med och tävla under september och oktober genom att delta med din skolklass eller arbetsplats i vår resbingo. Vi lottar ut fina priser bland deltagande lag från Mjölby.

Information om hur du tävlar och bingobrickor för nedladdning

Rena resan

Under 2021 har Mjölby kommun drivit projektet Rena resan. I projektet har 80 mjölbybor haft möjlighet att under tre veckor byta bilresor mot cykel. Lånecyklarna är elcyklar, eldrivna lastcyklar och vikcyklar, som enkelt kan tas med på pendel. Att låta testresenärer prova på lånecyklar, är en del av Mjölby kommuns arbete för ett mer hållbart Mjölby.

Nya gång- och cykelvägar

I Mjölby kommun finns det cirka 100 km gång- och cykelväg. Vi har väl utbyggda cykelvägar i centalorterna och mellan Mjölby tätort, Mantorp och Skänninge. Det är vi stolta över men vi behöver hela tiden bli bättre! Just nu bygger vi på Ringgatan och Vadstenagatan i Skänninge, Trumpetarevägen i Mantorp har just färdigställts och vi planerar för gång- och cykelväg mellan Mantorp och Sjögestad som knyter ihop Mjölbys cykelnät med Linköping.

Kolla in cykelkartan för Mjölby kommun Länk till annan webbplats.

För dig som vill veta mer om hållbart resande

Cykling är en ren vinst för både dig och samhället. En kilometer med bil kostar samhället en krona och 50 öre, medan samma sträcka med cykel i stället innebär en vinst för samhället på en krona och 60 öre. Det visar forskning från Lunds universitet.

En sammanräkning av samhällets och medborgarens egen kostnad för att köra bil jämfört med att cykla, visar att det blir sex gånger dyrare att välja bilen i stället för cykeln. Kostnaderna inkluderar reskostnader, klimatkostnader, ägande, hälsoeffekter, olyckor, bullerstörningar och kostnader kopplade till infrastruktur.

Lunds universitet: Sex gånger dyrare om du väljer bilen Länk till annan webbplats.
Transport transitions in Copenhagen: Comparing the cost of cars and bicycles Länk till annan webbplats.

Cykling kan förbättra din hälsa och motverka olika sjukdomstillstånd. Bland annat minskar det risken för hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, stroke, slaganfall, diabetes typ II, tjocktarmscancer, bröstcancer, Parkinson, demens, benskörhet, milda depressioner och nedstämdhet. Det framgår i rapporten ”Om färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och välbefinnande”.

Både gång och cykling har visat sig kunna ha denna effekt. Miniminivån är att vi människor bör vara fysiskt aktiva minst 30 minuter om dagen med måttlig intensitet eller mer, året runt. Ska du motverka fetma och diabetes krävs cirka 60 minuter per dag. Utöver minskad sjuklighet så kan fysisk aktivitet också bidra till ett längre liv.

Trafikverket: Om färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och välbefinnande Länk till annan webbplats.
Trafikverket: Om gång och cykling, hälsa och en hållbar utveckling Länk till annan webbplats.

Över 30 procent av Sveriges koldioxidutsläpp kommer från inrikestransporter. Koldioxidutsläppen från biltrafik minskar, men i långsam takt. Sverige är långt ifrån målet att minska med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010.

Hittills har utsläppen från transportsektorn minskat med 20 procent jämfört med 2010. Det innebär att utsläppen inom sektorn behöver minska med ungefär en miljon ton per år för att 2030-målet ska kunna nås. Om fler väljer vanlig cykel till kortare resor eller elcykel till något längre resor kan vi minska utsläppen i snabbare takt.

Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter Länk till annan webbplats.

Kontakt

Hållbarhetsstrateg

Asa.Carlberg@mjolby.se
Telefon: 010-234 50 88

Energi- och klimatrådgivare

ann-christin.nilsson-cedermo@mjolby.se
Telefon: 010-234 57 58 eller 0706-09 07 00

Exempelbild

Publicerad