Veta 6:1 m.fl. (Magasinet)

Planen syftar till att möjliggöra handel i en magasinsbyggnad samt göra parkerings- och naturytor planenliga.

Magasinet, Mantorp

Planområdets lokalisering

Bakgrund

Kommunen avser sälja magasinet till privat intressent som vill starta handel i byggnaden. Lantmäteriet har i samband med detta uppmärksammat att tomtgränsen för magasinet inte stämmer och en justering måste därför göras. I samband med detta planläggs även en parkeringsyta och naturmark i väster så att markanvändningen är korrekt i detaljplan. Kvartersmark med magasinet planbestäms för handel och centrumverksamhet vilket går i linje med befintlig detaljplan från 1993 i vilken magasinet tidigare blivit planlagd. Vidare består planbestämmelsen lilla q för att säkerställa att magasinets kulturvärden bevaras.

Planens syfte

Planens syfte är att fastställa gränser och planlägga mark i enlighet med markens nyttjande. Planen syftar också till att möjliggöra en tillgänglig handelsverksamhet i magasinet.

Granskning

Byggnads- och räddningsnämnden beslutade 2022-08-24 §87 att ställa ut granskningsförslaget. Utställningen sker 5 september till och med 3 oktober 2022.

Planförslaget i form av plankarta och planbeskrivning finns länkade nedan. Dessa handlingar finns också i blädderexemplar på Mantorps bibliotek samt i Stadshusets entré i Mjölby, här kan du också läsa samrådsredogörelsen som inte publiceras på hemsidan av gdpr skäl.

Synpunkter ska lämnas i skriftlig form till Byggnads- och räddningsnämnden 595 80 Mjölby eller via epost till byggnad@mjolby.se. Synpunkter ska ha inkommit senast 3 oktober 2022. Den som inte skriftligt framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Information om hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter Pdf, 93 kB.


Upplysningar av planförslaget lämnas av

Planarkitekt

Maria Högberg

maria.hogberg@mjolby.se

010-234 64 21

Granskningshandlingar

Underrättelse om granskning Pdf, 485 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 439 kB, öppnas i nytt fönster.


Senast publicerad