Detaljplan i Mjölby för Bilen 1

Infoga bild

Byggnadskontoret har fått i uppdrag att utarbeta en ny detaljplan för att möjliggöra en utbyggnad av de nuvarande lokalerna på fastigheten.

Bakgrund

Ägarna till fastigheten Bilen 1 har önskemål om att kunna inrymma fler verksamheter på fastigheten. Nuvarande detaljplan medger inte heller tillräcklig byggnadshöjd för att möjliggöra skärmtak över bensinpumparna.

Samråd

Ett förslag till detaljplan är nu föremål för samråd under perioden 24 september till 2 november. Samrådshandlingarna består av en planbeskrivning och en plankarta med tillhörande planbestämmelser. Planen finns tillgänglig i pappersform i Stadshusets entré. Under samrådet kan synpunkter på förslaget lämnas till kommunen. Efter samrådet kommer synpunkterna hanteras och ev. justeringar göras innan planen ställs ut för granskning.

Planförslaget innebär att tillåten byggnadshöjd höjs från 4 till 6 m, att det blir möjligt att bebygga större delar av fastigheten samt att användningsmöjligheterna utvidgas så att även kontorsverksamhet och icke störande verksamheter kan bedrivas. Planförslaget bedöms vara i enlighet med kommunens översiktsplan.

Synpunkter lämnas skriftligen till Byggnads- och räddningsnämnden 595 80 Mjölby eller via epost byggnads@mjolby.se senast den 2 november. Den som inte skriftligen lämnat sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Information om kommunens hantering av personuppgifter Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor

Har du frågor om planförslaget kan du kontakta kommunens handläggare för planen:

Magnus Hultegård, planarkitekt

tel: 010 - 234 51 86

e-post: magnus.hultegard@mjolby.se

Planhandlingar - samråd

Underrättelse om samråd Pdf, 407 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 509 kB, öppnas i nytt fönster.