Detaljplan för Nornan 2 m.fl.

Översiktskarta med planområdet markerat

Byggnadskontoret har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Parkskolan för att möjliggöra försäljning och ombyggnation till bostäder eller centrumverksamheter.

Bakgrund

Parkskolan har inte använts för skoländamål på flera decennier och kommunen har för avsikt att sälja fastigheten. För att den ska kunna användas till något annat än offentlig verksamhet behövs en ny detaljplan. Inriktningen är att möjliggöra såväl bostäder som centrumverksamheter som t.ex. kontor eller hotell.

Byggnaden har höga kulturmiljövärden. Dessa behöver skyddas i detaljplanen. Även de höga bullernivåerna kopplade till närheten till järnvägen behöver hanteras utan att skada kulturmiljövärdena.

Samråd

Ett förslag till detaljplan är föremål för samråd under perioden 18 juni till 6 september. Samrådshandlingarna består av en planbeskrivning och en plankarta med tillhörande planbestämmelser. Planen finns tillgänglig i pappersform i Stadshusets entré.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnads- och räddningsnämnden, 595 80 Mjölby eller byggnad@mjolby.se senast den 6:e september 2021. Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Information om kommunens hantering av personuppgifter Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor

Har du frågor om planförslaget kan du kontakta kommunens handläggare för planen:

Magnus Hultegård, planarkitekt

tel: 010 - 234 51 86

e-post: magnus.hultegard@mjolby.se

Planhandlingar

Underrättelse om samråd Pdf, 307 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 658 kB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar

Kulturmiljöinventering Pdf, 25 MB, öppnas i nytt fönster.

Bullerutredning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.