Detaljplan för Nornan 2 m.fl.

Översiktskarta med planområdet markerat

Byggnadskontoret har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Parkskolan för att möjliggöra försäljning och ombyggnation till bostäder eller centrumverksamheter. Planen var utställd för granskning hösten 2021

Bakgrund

Parkskolan har inte använts för skoländamål på flera decennier och kommunen har för avsikt att sälja fastigheten. För att den ska kunna användas till något annat än offentlig verksamhet behövs en ny detaljplan. Inriktningen är att möjliggöra såväl bostäder som centrumverksamheter som t.ex. kontor eller hotell.

Byggnaden har höga kulturmiljövärden. Dessa behöver skyddas i detaljplanen. Även de höga bullernivåerna kopplade till närheten till järnvägen behöver hanteras utan att skada kulturmiljövärdena.

Frågor

Har du frågor om planförslaget kan du kontakta kommunens handläggare för planen:

Magnus Hultegård, planarkitekt

tel: 010 - 234 51 86

e-post: magnus.hultegard@mjolby.se

Granskningshandlingar

Underrättelse om granskning Pdf, 304 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 479 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse
Som en följd av GDPR publiceras inte samrådsredogörelsen på kommunens hemsida. Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta planens handläggare, se ovan.

Samrådshandlingar

Underrättelse om samråd Pdf, 307 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 658 kB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar

Kulturmiljöinventering Pdf, 25 MB, öppnas i nytt fönster.

Bullerutredning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad