Detaljplan för kv. Orren & Tjädern m.fl.

Infoga bild

Byggnadskontoret har fått i uppdrag att modernisera detaljplanen för ett antal småhusfastigheter inom bl.a. kv. Orren, Tjädern, Järpen & Brunnen. Syftet är att detaljplanen ska överensstämma med befintlig byggnation och moderna planers byggrätter för småhus.

Bakgrund

Kommunen uppmärksammades 2011 på att gällande detaljplaner i området till viss del inte överensstämde med den byggnation som fanns på platsen redan när senast upprättade detaljplan antogs i början av 1980-talet. Detta försvårade möjligheten att göra mindre om- och tillbyggnader.

Planförslaget innebär att nuvarande byggrätter avseende bebyggbar yta på marken i huvudsak bibehålls. Däremot förändras höjdregleringarna så att det blir möjligt att bygga två våningar i hela området. Området utgör del av ett större område med egnahemsbebyggelse som bedöms ha höga värden och vissa byggnader bedöms ha lite större värden i området. För att värna dessa värden införs bestämmelser om skydd för dessa karaktärsdrag. Planförslaget bedöms vara i enlighet med kommunens översiktsplan. Planförslaget bedöms inte ge upphov till betydande miljöpåverkan.

Granskning

Ett förslag till detaljplan är utställt för granskning under perioden 15 december 2021 till 20 januari 2022. Granskningshandlingarna består av en planbeskrivning och en plankarta med tillhörande planbestämmelser samt en samrådsredogörelse.

Planförslaget finns under granskningstiden tillgängliga i stadshusets &stadsbibliotekets gemensamma entré på Burensköldsvägen 11-13.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast den 20:e januari 2022 till:

Byggnads- och räddningsnämnden,
595 80 Mjölby
eller
byggnad@mjolby.se

Den som inte skriftligen lämnat sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Information om kommunens hantering av personuppgifter Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor

Har du frågor om planförslaget kan du kontakta kommunens handläggare för planen:

Magnus Hultegård, planarkitekt

tel: 010 - 234 51 86

e-post: magnus.hultegard@mjolby.se

Planhandlingar granskning

Underrättelse om granskning Pdf, 597 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 673 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse:
Samrådsredogörelsen publiceras inte på kommunens hemsida som följd av regelverket för hantering av personuppgifter enligt GDPR. Samrådsredogörelsen finns tillgänglig i stadshusets entré. Om du vill ha ett eget exemplar kan du kontakta planhandläggaren.

Planhandlingar - samråd

Underrättelse om samråd Pdf, 606 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 673 kB, öppnas i nytt fönster.