Detaljplan för Holmen 5 i Skänninge

Detaljplanen har vunnit laga kraft 22 november 2021 och planarbetet är avslutat.

Bakgrund

Bostadsbolaget i Mjölby fick i oktober 2019 positivt planbesked för ny detaljplan för fastigheten. För fastigheten finns en gällande plan från 1967 som anger handelsändamål och på fastigheten finns en byggnad där Coop tidigare bedrivit verksamhet, men som idag står tom. Bostadsbolaget önskar uppföra flerbostadshus på fastigheten.

Syfte

Planens syfte är att pröva möjligheten för flerbostadshus inom fastigheten Holmen 5. Detta ska göras med hänsyn till den kringliggande kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen genom krav på placering, utformning och gestaltning. Ljudmiljöer som uppfyller målet i den fördjupade översiktsplanen för Skänninge och en utemiljö som är lämplig för utevistelse ska också skapas.

Planen bidrar till att öka utbudet av hyresbostäder i Skänninge.

Planskede

Planen har blivit antagen på kommunfullmäktige 2021-10-26 § 83. Planen vann laga kraft 2021-11-22.

Antagandehandlingar med laga kraftdatum

Plankarta Pdf, 386 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 2 MB.

Utredningar

Bullerutredning Pdf, 3 MB.

Stadsbildsanalys Pdf, 3 MB.

 

Information om hantering av personuppgifter

Information personuppgifter Pdf, 94 kB.

Senast publicerad