Detaljplan för Holmen 5 i Skänninge

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten Holmen 5. Planområdet ligger i Skänninge vid korsningen mellan Mjölbygatan och Bjälbogatan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av flerfamiljshus.

Bakgrund

Bostadsbolaget i Mjölby fick i oktober 2019 positivt planbesked för ny detaljplan för fastigheten. För fastigheten finns en gällande plan från 1967 som anger handelsändamål och på fastigheten finns en byggnad där Coop tidigare bedrivit verksamhet, men som idag står tom. Bostadsbolaget önskar uppföra flerbostadshus på fastigheten.

Syfte

Planens syfte är att pröva möjligheten för flerbostadshus inom fastigheten Holmen 5. Detta ska göras med hänsyn till den kringliggande kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen genom krav på placering, utformning och gestaltning. Ljudmiljöer som uppfyller målet i den fördjupade översiktsplanen för Skänninge och en utemiljö som är lämplig för utevistelse ska också skapas.

Planen bidrar till att öka utbudet av hyresbostäder i Skänninge.

Planskede

Samråd för detaljplanen pågick 2 november - 14 december 2020. Det digitala samrådsmötet hölls tisdagen den 1 december mellan 18-19. En inspelning från mötet kan ni se längst ner på denna sida.

Granskning

Utställning av granskningsförslaget sker mellan 25 juni till och med 13 augusti 2021. Utställningstiden är förlängd med hänsyn till semestertider. Handlingarna finns tillgängliga under utställningstiden på:

  • Kommunens hemsida: www.mjolby.se/planer
  • Stadshuset, Burensköldsvägen 11 i Mjölby

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Planarkitekt

Maria Högberg

Telefon: 010-234 64 21

maria.hogberg@mjolby.se

Granskningshandlingar

Plankarta Pdf, 383 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 2 MB.

Utredningar

Bullerutredning Pdf, 3 MB.

Stadsbildsanalys Pdf, 3 MB.

Information om hantering av personuppgifter

Information personuppgifter Pdf, 94 kB.