Detaljplan för Mjölby 40:7 (Eldslösa Södra)

Planen syftar till att utreda möjligheten till att exploatera området med bostäder och skolområde. Planområdet är cirka 20 hektar och beläget i Eldslösa knappt 2.5 kilometer från Mjölby centrum. Området avgränsas av Eldslösaleden i norr.

Infoga bild

Alttext: Karta över planområdet. Planområdet är markerat i rött.

För att möta kommunens vision om ökad befolkning i kommunen behövs fler tomter för småhus. I Mjölby är det framförallt de nordöstra och södra delarna som kan erbjuda detta. Området Södra Eldslösa närmast Eldslösaleden består av ett småbrutet landskap med betesmarker och åkerholmar. Delar av planområdet finns utpekat i gällande översiktsplan (2011) som framtida bostadsområde. Idag består planområdet av betesmark och skogspartier.

Detaljplanen kommer pröva möjligheten att bebygga området både med bostäder och en ny grundskola.

Just nu genomförts utredningar och kommunen tar fram ett förslag som kommunens medborgare och andra intressenter ska få ta del av i ett samråd. Samrådet planeras tidigt 2021.

Vid frågor kontakta ansvarig planhandläggare Caroline Ekman Gyllemark
Caroline.Gyllemark@mjolby.se