Detaljplan för del av Mjölby 43:3 m.fl. (Norra Eldslösa)

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan för del av Mjolby 43:3 m.fl (Norra Eldslösa). Planområdet är cirka 13.5 hektar. Området ligger intill Bockarpsvägen i norr. Detaljplanens syfte är att utreda möjligheten att anlägga en ny skola i planområdet samt möjliggöra för bostäder i form av villatomter och flerbostadshus. Dessutom sparas flera gröna korridorer för att bevara områdets rekreations- och naturvärden i så hög grad som möjligt. 

Infoga bild

Alt text: Karta över planområdet.

Mjölby kommun växer och är i stort behov av både utrymme för nya skolor och bostadsområden. Kommunen undersöker därför möjligheten att bebygga delar av planområdet. Skogen är ett viktigt rekreationsområde för de boende i närområdet och flera gröna promenadstråk planeras att bevaras i området.

Just nu genomförts utredningar och kommunen tar fram ett förslag som kommunens medborgare och andra intressenter ska få ta del av i ett samråd. Samrådet planeras tidigt 2021.

Vid frågor kontakta ansvarig planhandläggare Caroline Ekman Gyllemark
Caroline.Gyllemark@mjolby.se