Detaljplan för del av Hulje 8:1 m.fl. (Hulje östra industriområde)

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten Hulje 8:1 m.fl. Planområdet ligger i Mjölby norr om E4 längs riksväg 50. Syftet med detaljplanen är att utveckla Hulje Östra industriområde med ytterligare industri och verksamhetsmark. Syftet är vidare att planlägga för utveckling av befintlig avfallsanläggning samt planlägga för en byggnadshöjd som möjliggör etablering av höglager. Planområdet är delvis utpekat som verksamhetsområde i kommunens gällande översiktsplan från 2011.

Infoga bild

Bakgrund

Efterfrågan på ytor för verksamheter i Mjölby är stor och det finns därför behov av att planlägga mer verksamhetsmark. 

Planområdet är beläget i Hulje östra industriområde, ca 2,4 km från Mjölby centrum och avgränsas av riksväg 50, Omlastarevägen, Skogssjöområdet och befintliga verksamheter. Området är ca 16 ha stort. Inom planområdet står ett mindre antal byggnader tillhörande Räddningstjänsten och återvinningscentralen. Norra delen av planområdet som idag är obebyggt är utpekade som verksamhetsområdet i kommunens översiktsplan från 2011.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för etablering av ytterligare verksamheter inom området. I områdets nordligaste del möjliggörs för höglager eller annan verksamhet med en totalhöjd upp till 35 meter. I områdets södra och västra del är byggnadshöjden begränsad till 16 meter. Omlastarevägen breddas enligt planförslaget för att klara av en ökad mängd tung trafik. I områdets sydöstra del mot Skogssjöområdet planeras för en fördröjningsdamm för dagvatten inom naturmark.

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i miljöbalkens 6 kap 11§, med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4). Detaljplanen är till viss del förenlig med kommunens gällande översiktsplan.

Samråd

Samråd för detaljplanen pågick mellan 14 december - 25 januari 2021.

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Exploateringsingenjör

Håkan Sylvan

Telefon: 010-234 55 93

hakan.sylvan@mjolby.se


Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till:

Byggnads- och räddningsnämnden

595 80 Mjölby

Eller via e-post:

byggnad@mjolby.se

Samrådshandlingar

Plankarta Pdf, 2 MB.

Planbeskrivning Pdf, 2 MB.

Utredningar

Geoteknisk utredning Pdf, 4 MB.

Föroreningsutredning Pdf, 4 MB.

Information om hantering av personuppgifter

Information personuppgifter Pdf, 94 kB.


Senast publicerad