Detaljplan för del av Mjölby 40:6 (Svänggatan)

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan för del av Svänggatan i Lundby industriområde.

Bakgrund

Fastighetsägaren av kringliggande industriverksamheter önskar att förvärva Svänggatan för att sammanbinda två delar av sina anläggningar i Lundby Industriområde. Detaljplanenen syftar till att pröva lämpligheten att överlåta Svänggatan från allmänplatsmark till privat kvartersmark. Dessutom utgår prickmark som i samband med markförvärvet förlorar sitt syfte och därmed blir överflödig.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen för Mjölby kommun antagen 2011-08-23. Detaljplanen är också förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken. Någon betydande miljöpåverkan bedöms inte uppstå som en följd av planen (som avses i miljöbalkens 6 kap 11§, med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4).

Samråd

Samråd om planförslaget pågår till den 21 september 2020.

Frågor kan besvaras per telefon eller mail, se kontaktuppgifter nedan. Vid behov kan ett personligt möte bokas in. Du kan lämna synpunkter på förslaget till byggnadskontoret senast den 21 maj 2020. Om du vill se planförslaget eller framföra dina synpunkter kan du under samrådsperioden ta del av handlingarna nedan eller i Stadshusets entré, Burensköldsvägen 11, Mjölby.

Upplysningar om detaljplanen lämnas av:

Planarkitekt

Johannes Böhm

Telefon: 0142-859 73

johannes.bohm@mjolby.se


Önskar ni få handlingarna hemskickade kontakta byggnadskontoret. Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till:

Byggnads- och räddningsnämnden

595 80 Mjölby

Eller via e-post:

byggnad@mjolby.se

Samrådshandlingar

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF