Mjölby kommun

Ekosystemtjänstanalys i Mjölby kommun

Som en del i arbetet att ta fram nya översiktsplaner har Mjölby kommun, som en av få kommuner i Sverige, gjort en kommunövergripande ekosystemtjänstanalys för tio utvalda ekosystemtjänster (ekosystemtjänst = ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande exempelvis biologisk mångfald, bullerreglering, pollinering, flödesutjämning, naturpedagogik och luftrening). Syftet var att identifiera, kartlägga och värdera ekosystemtjänster med syfte att skapa en mer effektiv och hållbar förvaltning av ekosystemen. 

Som underlag har över 100 kartlager använts. Analysen utgör ett vägledande redskap vid exempelvis kommunala planprocesser för att kunna prioritera vissa områden framför andra vid exploatering. Redan idag tas hänsyn till faktorer såsom fornminnen, bullernivåer och naturvärden och ekosystemtjänstanalysen utgör ytterligare ett verktyg med informationsmaterial för att förfina urvalsprocessen. Att helt undgå att påverka förmedlingen av ekosystemtjänster vid exploatering kan vara svårt, men analysen kan underlätta för att minimera de negativa följderna. Analysen ger även kunskaper om vad som eventuellt ”byggs bort”, vilket är avgörande för att rätt kompensationsåtgärder kan genomföras.

Ekosystemtjänstanalysen Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Exempelbild

Publicerad