Detaljplan för del av Viby-Olofstorp 4:4 m.fl. (Öster om travbanan)

Infoga bild

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan för del av
fastigheten Viby-Olofstorp 4:4 m.fl. Planområdet är cirka 17 hektar stort och
ligger nordöstra Mantorp. Området avgränsas av Västerlösavägen i norr,
Mantorptravet i väster, väg 636 (Riksvägen) i söder och väg 638 i öster.

Bakgrund

Söder om Depot Mantorp köpcentrum finns ett område om cirka 17 hektar som planlades för handel och industri 1973 och vars norra del reglerades om för handel år 2000. Detaljplanen är anpassad och reglerad för en större etablering och för att möjliggöra flera medelstora aktörer krävs planändring. Marken ägs av Mjölby kommun. Det finns intressenter som vill etablera sig på platsen med inriktning mot handel med skrymmande varor, restaurangverksamhet och logistik. I områdets västra del finns intresse från Mantorptravet att utöka sin verksamhet. På sikt finns det även behov av en räddningsstation som föreslås inrymmas i området.

Syfte och mål

Detaljplanens syfte är att tillgodose efterfrågan på verksamhetstomter. Syftet är också att möjliggöra en ny räddningsstation inom planområdet för möjlighet till snabba insatstider till Mantorp med närområde samt att möjliggöra för Mantorptravet att utvidga sin verksamhet.

Målet med detaljplanen är att bidra till kommunens planreserv av verksamhetsmark, vilket möjliggör nyetableringar och utveckling av det lokala näringslivet. Planen bidrar på så sätt till att uppnå ett gott näringslivsklimat i kommunen.

Samråd

Samråd om planförslaget pågick 29 juni-31 augusti 2020. Ett samrådsmöte ägde rum den 25 augusti kl. 18 i Kyrkans Hus, Mantorp.

Granskning

Utställning av granskningsförslaget sker mellan 25 juni och 13 augusti 2021. Under utställningstiden kan yttranden lämnas till byggnadskontoret senast 13 augusti.

Antagande och laga kraft

Byggnads- och räddningsnämnden beslutade att anta planförslaget 17 september 2021. Planen fick laga kraft 14 oktober 2021. Utbyggnad av ledningar, gator och dagvattenmagasin är planerat att påbörjas i december 2021 och väntas vara klart maj-juni 2022.


Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Exploateringsingenjör

Håkan Sylvan

Telefon: 010-234 55 93

hakan.sylvan@mjolby.se

Antagandehandlingar

Planbeskrivning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta, detaljplan Pdf, 695 kB.

Plankarta, upphävande av del av gällande detaljplan Pdf, 558 kB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar

Trafikutredning Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Planutredning, PM Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Planutredning, strukturplan Pdf, 657 kB, öppnas i nytt fönster.

Geoteknisk utredning, Tyréns 2020 Pdf, 2 MB.

Geoteknisk utredning, rapport (2000) Pdf, 14 MB, öppnas i nytt fönster.

Geoteknisk utredning, utlåtande (1976) Pdf, 208 kB, öppnas i nytt fönster.

Geoteknisk utredning, borrplan (1976) Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Geoteknisk utredning, borrsektioner (1976) Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Information om hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster.


Senast publicerad