Detaljplan Grusgropen 1

Byggnads- och räddningsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en ändring av detaljplan för del av Grusgropen 1

Infoga bild

Syftet med planändringen är att göra det möjligt att anpassa fastighetens gränser så att den del av fastigheten som är planlagd som gatumark ska kunna förvärvas av kommunen. Planenändringen påverkar inte förutsättningarna i övrigt på fastigheten.

Plansamråd

Samråd om planförslaget pågår 16 juni - 8 juli 2020. Planhandlingarna finns i stadshusets/stadsbibliotekets foajé samt att ladda ner här

Samrådshandlingar

Plankarta och planbeskrivningPDF

Underrättelse om samrådPDF

Synpunkter på planförslaget kan lämnas senast 8 juli skriftligen till :

Byggnads- och räddningsnämnden
595 80 Mjölby
eller
byggnad@mjolby.se

Kontakt

Frågor om planarbetet kan ställas till:

Planarkitekt
Magnus Hultegård
Tel: 0142 - 851 86
E-post: magnus.hultegard@mjolby.se