Detaljplan i Mjölby för kv. Verkstadsskolan

Byggnads- och räddningsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för kv. Verkstadsskolan (Dackeskolan) för att bekräfta de två byggnader för LSS-boende respektive boende för nyanlända som uppförts under 2010-talet.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att bekräfta befintlig markanvändning för korttidsboende och LSS -boende genom att möjliggöra för bostäder, vård och skola. Planen syftar även till att skydda befintliga alléer utmed gatorna samt grönytan i planens nordvästra del.

Förändringar efter samrådet

Planen har justerats efter samrådet framför allt avseende det område för idrottsändamål som under samrådet fanns med söder om Burensköldsvägen. Denna del av detaljplanen har utgått.

Granskning

Planen var utställd för granskning till 21 februari 2021

Antagande

Planen väntas bli antagen vid byggnads- och räddningsnämndens sammanträde 16 mars 2021.

Frågor

Frågor om planarbetet kan ställas till kommunens handläggare:

Magnus Hultegård, Planarkitekt 
Telefon: 0142 - 851 86
E-post: magnus.hultegard@mjolby.se

 

Granskningshandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Samrådsredogörelse
- publiceras inte på webben som en följd av GDPR. Den finns dock att läsa i stadshusets entré. Önskar du en egen samrådsredogörelse, kontakta planens handläggare.

Underrättelse om granskningPDF

Samrådshandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Underrättelse om samrådPDF