Detaljplan i Mjölby för del av Mjölby 40:3 (kv. Klerken)

Byggnads- och räddningsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för att reglera parkering längs Kungsvägen vid kv. Klerken.

Infoga bild

Bakgrund

Planområdet omfattar delar av Kungsvägen samt trottoaren som går på gatans norra sida samt en asfalterad yta. Verksamheterna på fastigheterna Klerken 3-6, norr om planområdet, använder denna yta för parkering, men marken ägs av kommunen och är planlagd som allmän plats - Gata. Tidigare har tidsbegränsat bygglov beviljats för att kunna anordna parkering, men dess giltighetstid har gått ut. För att kommunen istället ska kunna arrendera ut marken krävs en planändring där marken övergår från allmän plats till kvartersmark. I samband med detaljplanen önskar kommunen se över Kungsvägens utformning.

Planens syfte

Syftet med planen är att ändra markanvändningen från allmän plats till kvartersmark för trafikändamål för att möjliggöra för kommunen att arrendera ut marken för parkering.

Granskning

Granskning av planförslaget pågick under perioden 18 januari - 8 februari.

Antagande

Antagande av detaljplanen planeras till byggnads- och räddningsnämndens sammanträde 16 mars 2021.

Frågor

Frågor om planarbetet kan ställas till kommunens handläggare:

Magnus Hultegård, Planarkitekt 
Telefon: 0142 - 851 86
E-post: magnus.hultegard@mjolby.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget kunde lämnas skriftligen till
Byggnads- och räddningsnämnden, 595 80 Mjölby eller byggnad@mjolby.se
senast den 8 februari 2021.
Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare ombeds vänligen att meddela ev. hyresgäster om samrådet.

Planhandlingar granskningsskedet

Planbeskrivning granskningshandlingPDF

Plankarta granskningshandlingPDF

SamrådsredogörelsePDF

Underrättelse om granskningPDF

(Planhandlingar samrådsskedet)

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Underrättelse om samrådPDF