Detaljplan i Mjölby för del av Mjölby 40:3 (kv. Klerken)

Byggnads- och räddningsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för att reglera parkering längs Kungsvägen vid kv. Klerken.

Infoga bild

Bakgrund

Planområdet omfattar delar av Kungsvägen samt trottoaren som går på gatans norra sida samt en asfalterad yta. Verksamheterna på fastigheterna Klerken 3-6, norr om planområdet, använder denna yta för parkering, men marken ägs av kommunen och är planlagd som allmän plats - Gata. Tidigare har tidsbegränsat bygglov beviljats för att kunna anordna parkering, men dess giltighetstid har gått ut. För att kommunen istället ska kunna arrendera ut marken krävs en planändring där marken övergår från allmän plats till kvartersmark. I samband med detaljplanen önskar kommunen se över Kungsvägens utformning.

Planens syfte

Syftet med planen är att ändra markanvändningen från allmän plats till kvartersmark för trafikändamål för att möjliggöra för kommunen att arrendera ut marken för parkering.

Samråd

Samråd om planförslaget kommer pågå under perioden 21 september - 1 november och det är möjligt att lämna synpunkter på planen. Ytterligare tillfälle att lämna synpunkter kommer att finnas när planen ställs ut för granskning.

Planhandlingarna kommer finnas att läsa på biblioteket i Mjölby.

Frågor

Frågor om planarbetet kan ställas till kommunens handläggare:

Magnus Hultegård, Planarkitekt 
Telefon: 0142 - 851 86
E-post: magnus.hultegard@mjolby.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till
Byggnads- och räddningsnämnden, 595 80 Mjölby eller byggnad@mjolby.se
senast den 1 november 2020.
Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare ombeds vänligen att meddela ev. hyresgäster om samrådet.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Underrättelse om samrådPDF