Detaljplan i Väderstad för Vallsberg 1:1 m.fl. (Storgårdsområdet)

Byggnads- och räddningsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för ett nytt bostadsområde i sydöstra delen av Väderstad

Infoga bild

Bakgrund

Ett förslag till detaljplan för området var ute på samråd under slutet av 2010. Sedan har planarbetet varit vilande till hösten 2019. Under våren 2020 har ett arbete med att ta fram ett nytt planförslag pågått.

Planens syfte

Planens syfte är att möjliggöra ny småhusbebyggelse i ett naturskönt område i Väderstad. Som en del av detta ingår även att möjliggöra villabebyggelse i området öster om Storgårdsvägen, där det i nuläget endast är möjligt att bygga tätare småhusbebyggelse. Längst i norr planläggs dock för att möjliggöra dels en omvandling av nuvarande dagvattenkulvert till ett öppet dike, dels en möjlighet för uppställning och parkering av fordon och redskap inom ramen för Väderstad AB:s verksamhet. Ytterligare ett delsyfte med planen är att möjliggöra utbyggnaden av en större gata som gör det möjligt att leda om trafiken till Väderstad AB från Vallsbergsvägen/Folkungavägen. Utöver detta syftar detaljplanen till att möjliggöra en utvidgning av förskolan. Syftet med det norra delområdet är att möjliggöra en intern transportväg väster om Väderstad AB:s fabriksbyggnader.

Planen ska reglera markanvändningen samt byggnadernas placering i förhållande till gaturummet och grannfastigheterna. Planen ska också reglera en begränsning av de nya byggnadernas storlek och höjd samt säkerställa trafiksäkra utfarter. I övrigt är ambitionen att tillåta en relativt stor variation i bebyggelsens utformning. För Vallsbergs Nygårds gårdsmiljö, som har höga kulturmiljövärden, införs bestämmelser om varsamhet och rivningsförbud.

Samråd

Samråd om planförslaget kommer pågå under perioden 28 september - 30 november och det är möjligt att lämna synpunkter på planen. Ytterligare tillfälle att lämna synpunkter kommer att finnas när planen ställs ut för granskning.

Planhandlingarna kommer finnas att läsa på biblioteken i Väderstad och Mjölby.

Samråd under Corona

Som en följd av nuvarande Coronasituation kommer samrådsmöte ske i form av "drop-in" information utomhus på skolgården i Väderstad 10 oktober kl 10-13. För att minska risken för trängsel kommer inga föredragningar av förslaget göras i storgrupp utan man får komma och ställa frågor och lämna synpunkter enskilt under den aktuella tiden.

För personer i riskgrupper för Coronaviruset finns möjlighet att boka eget möte förmiddagen 15 oktober. Kontakta kommunens handläggare, se nedan.

Frågor

Frågor om planarbetet kan ställas till kommunens handläggare:

Magnus Hultegård, Planarkitekt 
Telefon: 0142 - 851 86
E-post: magnus.hultegard@mjolby.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till
Byggnads- och räddningsnämnden, 595 80 Mjölby eller byggnad@mjolby.se
senast den 30 november 2020.
Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare ombeds vänligen att meddela ev. hyresgäster om samrådet.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Kungörelse om samrådPDF

Utredningar

NaturvärdesinventeringPDF

Arkeologisk utredning etapp IIPDF

Arkeologisk förundersökningPDF

Geoteknisk utredning västra delenPDF

Geoteknisk utredning östra delenPDF

Översvämningsutredning HygnestadsbäckenPDF

Översvämningsutredning StorgårdsvägenPDF