Detaljplan för del av Hulje 8:3 m.fl. i Mjölby

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten Hulje 8:3 m.fl. Planområdet ligger i Mjölby norr om E4 mellan Kungsvägen och riksväg 50. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flera medelstora verksamheter inom planområdet. Planområdet är utpekat som verksamhetsområde i kommunens gällande översiktsplan från 2011.

Bakgrund

Trots nyligen antagen detaljplan för Lundby nya infart, finns behov av att planlägga för mer verksamhetsmark i Mjölby. Just nu tar byggnadskontoret fram en detaljplan för västra Hulje norr om E4. Planområdet omfattar cirka 30 hektar mellan Hogstavägen, Kungsvägen och riksväg 50. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter att etablera sig i området och dra nytta av det goda skylt- och logistikläget. Området finns utpekat som verksamhetsmark i gällande översiktsplan för Mjölby antagen 2011.

Samråd om planförslaget pågick den 8 april till den 18 maj 2020. Samrådsmöte ägde rum i Stadshuset den 22 april.

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Exploateringsingenjör

Håkan Sylvan

Telefon: 010-234 55 93

hakan.sylvan@mjolby.se


Önskar ni få handlingarna hemskickade kontakta Håkan Sylvan eller Byggnadskontoret.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till:

Byggnads- och räddningsnämnden

595 80 Mjölby

Eller via e-post:

byggnad@mjolby.se

Samrådshandlingar

Plankarta Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Missiv: Tillägg till samrådshandling för detaljplan för del av Hulje 8:3 m.fl. i Mjölby Pdf, 142 kB, öppnas i nytt fönster. 

Utredningar

Geoteknisk utredning Pdf, 312 kB, öppnas i nytt fönster.

Arkeologisk utredning Pdf, 532 kB, öppnas i nytt fönster.

Trafikutredning Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

PM Planutredning Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

PM Planutredning, disposition Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad