Miljö i skolan

Inomhusmiljön i förskolor och skolor är viktig för att barn, elever och personal ska kunna vistas i och arbeta i lokalerna. Det genomförs regelbundna tillsyner för att kontrollera att regler för ventilation, bullernivåer och städning av våra skolor och förskolor följs.

Egenkontroll

Den som driver en förskola eller skola ska enligt miljöbalken arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Verksamheten ska ha en fungerande egenkontroll som förhindrar att förskolebarn och elever utsätts för hälsorisker. En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att upptäcka fel på utrustning, olämplig inredning, felaktiga rutiner eller andra brister innan de orsakat hälsoproblem eller miljöpåverkan.

Ansvarsfördelningen och arbetet med egenkontrollen ska dokumenteras eftersom det då blir lättare att utföra kontroll samtidigt som det blir enklare att följa upp resultat och hitta brister i rutiner och tydligare vem som ansvarar för dessa.

Buller, luft och ventilation

Förutom de regelbundna tillsyner som genomförs av miljökontoret finns det riktlinjer från Arbetsmiljöverket som reglerar nivåer för luftflöde och buller i verksamheternas lokaler.

Tillsyn

Miljöavdelningen genomför regelbunden tillsyn på förskolor och skolor. Vid tillsynen kontrolleras att verksamheten uppfyller miljöbalkens krav på bland annat:

  • Städning
  • Ventilation
  • Buller
  • Radon
  • Kemikaliehantering

Tillgänglighet

Våra förskolor och skolor ska vara tillgängliga. Det innebär att lokalerna ska anpassas så att personer med till exempel syn-, hörsel- eller rörelsenedsättning ska kunna vistas där.

Synpunkter och klagomål

Vid problem med inomhusmiljön i din förskola eller skola ska du i första hand vända dig till din rektor. Du kan även använda kommunens system för att lämna in synpunkter och klagomål.

Synpunkter och klagomål

Senast publicerad