Översiktsplan för Mjölby kommun

(landsbygden och de mindre orterna)

Ett förslag till ny översiktsplan för kommunens landsbygd och de mindre orterna har tagits fram. Det pågår ett samråd där allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Samrådet pågår till den 15 oktober.

Infoga bild

Bakgrund och syfte

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Kommunens gällande översiktsplan är från 2011. Kommunen har bedömt att den behöver uppdateras. Det aktuella planförslaget omfattar kommunen med undantag för tätorterna Mantorp, Mjölby och Skänninge. I Skänninge och Mantorp finns gällande översiktsplaner. I och kring Mjölby gäller nuvarande översiktsplan från 2011 till dess en fördjupning av översiktsplanen antagits.

Sammanfattning

Översiktsplanen för Mjölby kommun tar, tillsammans med de pågående och gällande fördjupningarna för Mjölby, Mantorp och Skänninge tätorter, höjd för att kommunens befolkning ökar till 35 000 invånare, vilket uppskattningsvis kan motsvara 25 - 30 års utveckling. I arbetet har även en utblick gjorts mot en situation med 40 000 invånare i kommunen.

Huvuddelen av kommunens befolkningstillväxt planeras till de tre huvudorterna som har bredast serviceutbud och pendeltågsförbindelse vilket bidrar den fysiska planeringen till att uppnå de målsättningar som finns i kommunen vision. Den aktuella översiktsplanen behandlar landsbygden och de mindre orterna där tillväxten bedöms bli mindre. Det gör att planen främst redovisar mindre utbyggnadsområden för bostäder i de mindre tätorterna samt allmänna inriktningar kring bebyggelse utanför dessa. Ett undantag från detta är Väderstad där det föreslås lite större utbyggnadsvolymer. De motiveras av ortens funktion som serviceort och att den har många arbetsplatser. I Hogstad, Sya, Spångsholm och Västra Harg föreslås däremot mindre utbyggnadsområden för bostäder.

På landsbygden utanför de mindre orterna föreslås ett antal inriktningar som ska göra det lätt att komplettera bostadsbebyggelsen över tid. I upptagningsområdena för de små skolorna i Västra Harg och Normlösa föreslås även lättnader i strandskyddet för att skapa underlag för fler elever.

Planen består dels av en övergripande utvecklingsinriktning, dels förslag till hur mark- och vatten ska användas, dels en redogörelse för hur olika allmänna intressen och planeringsförutsättningar bör hanteras.

Fördjupad information om:

Hogstad Öppnas i nytt fönster.

Normlösa Öppnas i nytt fönster.

Spångsholm Öppnas i nytt fönster.

Sya Öppnas i nytt fönster.

Väderstad Öppnas i nytt fönster.

Västra Harg Öppnas i nytt fönster.

Landsbygden Öppnas i nytt fönster.

Samråd

Samråd om planförslaget pågår 20 juni - 15 oktober 2022. Under samrådstiden finns planhandlingarna tillgängliga i stadshusets entré samt på biblioteksfilialerna i Mantorp, Skänninge och Väderstad.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Kommunstyrelsen, 595 80 Mjölby eller mjolbykommun@mjolby.se senast den 15 oktober 2022.

Information om hantering av personuppgifter Pdf, 62 kB, öppnas i nytt fönster.

Under samrådstiden kommer det även vara möjligt att ställa frågor eller lämna synpunkter i samband med de öppna hus som kommer anordnas:

Hogstad, Hogstadgården: 15/9
Normlösa, Normlösa skola - matsalen: 27/9
Spångsholm, Veta skola - matsalen: 13/9
Väderstad, Folkungasalen: 20/9
Västra Harg, församlingshemmet: 6/9

Personal från kommunen kommer finnas på plats kl 18-20 vid respektive tillfälle. Mötesformen öppet hus bygger på att du ska kunna komma och gå när det passar dig under kvällen. Under tiden för öppet hus kommer det finnas en informationsfilm som kontinuerligt rullar och som sammanfattar planförslaget. Dessutom finns planhandlingarna tillgängliga att läsa. Däremot kommer ingen föredragning av planförslaget ske utan frågor och synpunkter kan lämnas under hela mötestiden och utan att behöva tala inför grupp.

I samband med öppet hus i Väderstad kommer även information redovisas om det upplevelsecenter för mat som planeras i Väderstad.


Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Planarkitekt

Magnus Hultegård

Telefon:  010 - 234 51 86

E-post: magnus.hultegard@mjolby.se

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta planeringsförutsättningar Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 17 MB, öppnas i nytt fönster.

Digitala kartor

Innehållet i plankartan och kartan med planeringsförutsättningar kan även nås som en webbkarta via nedanstående länk. Här kan du även zooma in och ut och få mer information om respektive område.

Digital karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilagor och referensmaterial

Förslag till serviceplan för Mjölby kommun Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksmarken i den fysiska planeringen Pdf, 813 kB, öppnas i nytt fönster.

Bostadsförsörjningsprogram Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för dagvatten i Mjölby kommun Pdf, 412 kB, öppnas i nytt fönster.

Kungörelse om plansamråd Pdf, 150 kB, öppnas i nytt fönster.

Minnesanteckningar från öppethusmöten

Hogstad Pdf, 179 kB, öppnas i nytt fönster.

Normlösa Pdf, 172 kB, öppnas i nytt fönster.

Sya/Spångsholm Pdf, 168 kB, öppnas i nytt fönster.

Väderstad Pdf, 188 kB, öppnas i nytt fönster.

Västra Harg Pdf, 190 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad