Planprogram för del av Mjölby 40:1 m.fl. (Hagaparken)

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta ett planprogram för rubricerat ärende. Planområdet är beläget i Mjölby, nordväst om Mjölbys centrum och utgörs till stor del av Hagaparken. Syftet med planprogrammet är att i ett tidigt skede titta på förutsättningarna för ny bebyggelse och utveckling av Hagaparkens rekreationsvärden.

Infoga bild

Bakgrund

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta ett planprogram för Hagaparken och dess närliggande områden. Planområdet är beläget i Mjölby, nordväst om Mjölby centrum och utgörs till stor del av Hagaparken. Syftet med planprogrammet är att i ett tidigt skede titta på förutsättningarna för ny bebyggelse och utveckling av Hagaparkens rekreationsvärden. Målet är att utveckla området med nya bostäder och verksamhetsytor i ett stadsnära och naturskönt läge.

Planprogrammets utformning avviker till viss del från gällande översiktsplan för Mjölby, antagen av kommunfullmäktige 2011-08-23, då del av Hagaparken som är utpekat som grönområde föreslås som utbyggnadsområde för bostäder samt förskola. Bedömningen är att översiktsplanens intentioner i huvudsak kvarstår då en större del av parken bevaras som grönområde.

Planprogrammet planeras att godkännas hösten 2021.

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Planarkitekt

Caroline Ekman Gyllemark

Telefon: 010-234 59 63

caroline.gyllemark@mjolby.se

Önskar ni få handlingarna hemskickade kontakta byggnadskontoret.

Samrådshandlingar

Planprogram för del av Mjölby 40_1 m.fl. (Hagaparken) planbeskrivning samråd Pdf, 18 MB, öppnas i nytt fönster.

Planprogram för del av Mjölby 40_1 m.fl. (Hagaparken) illustrationskarta samråd

Utredningar

Geologisk beskrivning, Mjölbyfältet, SGU, 2016-05-31 Pdf, 103 kB, öppnas i nytt fönster.

Naturvärdesinventering, Hagaparken, Fennicus natur, 2017-05-17 Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Naturvärdesinventering, Hagaparken, Fennicus natur, 2019-05-15 Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Naturvärdesinventering, Hagaparken, Fennicus natur, 2019-07-08 Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Trafikbullerutredning, Mjölby 40_4 mfl Högliden, ÅF, 2019-09-18 Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktlig geoteknik utredning, Hagaparken, Tyrens, 2019-04-05 Pdf, 3 MB.

Översiktlig geoteknik utredning, Hagaparken, Tyrens, 2017-08-28 Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Arkeologisk utredning etapp 1, Hagaparken, Uppdrag arkeologi, 2020-03-29 Pdf, 18 MB, öppnas i nytt fönster.

Workshop för planprogram Hagaparken - sammanställning, 2019-03-05 Pdf, 959 kB, öppnas i nytt fönster.


Senast publicerad