Fördjupad översiktsplan Mantorp

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Mantorp påbörjades 2018. Planens syfte är att lägga fast ramarna för Mantorps fortsatta utbyggnad med bostäder, förskolor, skolor, parker m.m. Planeringshorisonten är en tätort med 7 000 invånare, med utblick mot 10 000 invånare. Utbyggnaden av tätorten föreslås ske i huvudsak söder om järnvägen med utgångspunkt från stationen.

Nu finns ett förslag till översiktsplan ute på samråd och alla är välkomna att lämna synpunkter på detta. I planhandlingarna finns även en miljökonsekvensbeskrivning.

Infoga bild

Möjligheter att ställa frågor eller lämna synpunkter finns vid öppet hus och under Mantorps julmarknad:
21/11    kl. 18.00 - 20.30         Vifolkaskolans matsal. Föredragning kl. 18, 19 & 20.
7/12      kl. 15.00 - 17.30         Mantorps julmarknad.

Planhandlingar finns tillgängliga här på webbsidan, Mantorps bibliotek samt Stadshuset/Stadsbibliotekets entré i Mjölby.

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Planarkitekt

Magnus Hultegård

Telefon: 0142 - 851 86

magnus.hultegard@mjolby.se


Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast 2020-01-31 till:

Kommunstyrelsen
Mjölby kommun
595 80  Mjölby


Eller via e-post: mjolbykommun@mjolby.se

Information om Mjölby kommuns hantering av personuppgifter i översiktsplaneprocessenPDF

Samrådshandlingar

Webbanpassad översiktsplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

Anteckningar från samrådstillfällen

Öppet hus VifolkaskolanPDF

Mantorps julmarknadPDF

Utredningar & underlag

Arkeologisk utredning etapp IPDF

Geoteknisk bedömningPDF

TrafikanalysPDF

BullerutredningPDF

Kompletterande riskbedömning avseende ammoniakPDF

Riktlinjer för planering vid farligt godslederPDF

Förslag till riktvärden för dagvattenutsläppPDF

Vision 2025PDF

BostadsförsörjningsprogramPDF