Ändring av Detaljplan för Kv Holmen, Kv Norrgården i Mjölby

Byggnads- och räddningsnämnden avser att ändra gällande detaljplan för Mjölby Kraftverk. Planändringens syfte är att göra ett tillägg för ytterligare användning av kraftverksbyggnaden. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan för Mjölby antagen 2011.

Planförslaget antogs av Byggnads- och räddningstjänstnämnden 21 april 2020 och vann laga kraft 19 maj 2020.

Flygbild över Vallsberg, Väderstad.

Bakgrund

Kraftverket byggdes år 1920 och har sedan dess använts som vattenkraftverk. Med tiden har utrymmesbehovet för kraftverket förändrats och därför har en lokal i byggnaden stått tom i många år. På senare tid har lokalen använts som konstgalleri. Eftersom detaljplanen endast medger användning för kraftverk behöver detaljplanen ändras för att lokalen ska kunna fortsätta användas som konstgalleri eller annan lämplig verksamhet.

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Planarkitekt

Marika Tano

Telefon: 0142-859 62

marika.tano@mjolby.se

Antagandehandlingar

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF