Detaljplan i Mjölby för del av Mjölby 40:6 m.fl. (Vårdboende)

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten Mjölby 40:6 m.fl. Planområdet ligger i Mjölby väst om Lundbybadet intill Smålandsvägen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra markanvändning för uppförande av ett vårdboende. Planförslaget innebär ett avsteg från gällande översiktsplan för Mjölby antagen 2011 och handläggs därför enligt utökat förfarande.

Flygbild över Vallsberg, Väderstad.

Bakgrund

Den demografiska utvecklingen i landet och i kommunen visar på en stor ökning av äldre efter år 2020. För att tillgodose det ökade behovet av vård- och omsorgsplatser avser Mjölby kommun att uppföra ett nytt vårdboende.

Detaljplanen var utställd för samråd under hösten 2019. Granskning av planförslaget pågick från 6 april till den 11 maj 2020. Planförslaget skickas till kommunfullmäktige för antagande i september 2020.

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Planarkitekt

Marika Tano

Telefon: 0142-859 62

marika.tano@mjolby.se


Önskar ni få handlingarna hemskickade kontakta byggnadskontoret.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till:

Byggnads- och räddningsnämnden

595 80 Mjölby


Eller via e-post:

byggnad@mjolby.se

Granskningshandlingar

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

Utredningar

Geoteknisk utredningPDF

Miljöteknisk markundersökningPDF

BullerutredningPDF

NaturvärdesinventeringPDF

Bedömning av naturvärdenPDF

Dagvattenutredning MKNPDF

DagvattenutredningPDF

SkuggstudiePDF