Detaljplan i Mjölby för del av Mjölby 40:6 m.fl. (Vårdboende)

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten Mjölby 40:6 m.fl. Planområdet ligger i Mjölby väst om Lundbybadet intill Smålandsvägen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra markanvändning för uppförande av ett vårdboende. Planförslaget innebär ett avsteg från gällande översiktsplan för Mjölby antagen 2011 och handläggs därför enligt utökat förfarande.

Flygbild över Vallsberg, Väderstad.

Bakgrund

Den demografiska utvecklingen i landet och i kommunen visar på en stor ökning av äldre efter år 2020. För att tillgodose det ökade behovet av vård- och omsorgsplatser avser Mjölby kommun att uppföra ett nytt vårdboende.

Detaljplanen var utställd för samråd under hösten 2019. Granskning av planförslaget pågick från 6 april till den 11 maj 2020. Planförslaget skickasde till kommunfullmäktige för antagande i september 2020, men återremitterades. Planarbetet är för nuvarande vilande.

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Planarkitekt

Magnus Hultegård

Telefon: 010 - 234 51 86

magnus.hultegard@mjolby.se


Önskar ni få handlingarna hemskickade kontakta byggnadskontoret.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till:

Byggnads- och räddningsnämnden

595 80 Mjölby


Eller via e-post:

byggnad@mjolby.se

Granskningshandlingar

Plankarta Pdf, 938 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar

Geoteknisk utredning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Miljöteknisk markundersökning Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Bullerutredning Pdf, 835 kB, öppnas i nytt fönster.

Naturvärdesinventering Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster.

Bedömning av naturvärden Pdf, 481 kB, öppnas i nytt fönster.

Dagvattenutredning MKN Pdf, 707 kB, öppnas i nytt fönster.

Dagvattenutredning Pdf, 458 kB, öppnas i nytt fönster.

Skuggstudie Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.


Senast publicerad