Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier och miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Hot mot demokratin

Våldsbejakande extremism kan beskrivas som rörelser, ideologier eller miljöer inom vilket våld förespråkas för att uppnå olika ideologiska mål. I huvudsak förekommer tre grupper som utgörs av höger- och vänsterfalanger samt religiösa extremister. Att förebygga uppkomsten av, och att ha en förmåga att hantera, denna typ av extremism är ett viktigt arbete i och med att det hotar de demokratiska värderingar som samhället är byggt på.

Våldsbejakande extremism kan sägas hota hela samhällets olika strukturer och nivåer vare sig det är övergripande styrelseskick eller enskilda individers möjlighet att utöva demokratiska rättigheter.

Center mot våldsbejakande extremism

Center mot våldsbejakande extremism är en del av Brottsförebyggande rådet och ska stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå utifrån kriminalpolitiska utgångspunkter. Center mot våldsbejakande extremism ska kunna ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer i frågor om förebyggande av våldsbejakande extremism, sprida kunskap och erfarenheter i arbetet, samt verka för en högre grad av effektivitet och samordning i förebyggande insatser.

Center mot våldsbejakande extremisms stödtelefon för medarbetare i Mjölby kommun: 08-527 44 90 

Center mot våldsbejakande extremism Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetet i Mjölby kommun

Kommunstyrelsen antog 2018 en handlingsplan för hur kommunen strategiskt och övergripande ska arbeta i frågor som rör våldsbejakande extremism. Handlingsplanen är uppbyggd utifrån följande tre områden:

  • samverkan; med fokus på att stärka samverkan inom kommunens olika verksamheter samt med externa aktörer för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism
  • kunskap; med fokus på att stärka medarbetare inom kommunens verksamheter som kan beröras av våldsbejakande extremism, samt
  • insatser; med fokus på att arbeta fram snabba och samordnade insatser för att stöda medborgare kopplat till våldsbejakande extremism.

Arbetet utgår från den nationella strategin mot våldsbejakande extremism och syftar till att främja, förebygga och förhindra våldsbejakande extremism. En strategisk arbetsgrupp samordnar detta arbete. I arbetsgruppen ingår representanter från kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidsförvaltningen, omsorgs- och socialförvaltningen samt utbildningsförvaltningen.

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Här kan du få stöd och råd

Är du orolig för att någon i din närhet, din vän eller någon i din familj, söker sig till en våldsam rörelse eller ideologi? Eller vill du själv bryta dig ur en sådan sammanslutning?

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 010-234 52 20

social@mjolby.se


Sociala jouren, utanför kontorstid

Telefon: 013-20 75 26


Vid akut hjälp, ring SOS-alarm, telefon: 112

Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsamtal då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddningen, jourhavande präst eller giftinformation.

Polisen, telefon: 114 14

För alla ärenden, frågor och tips. Numret gäller inte för att larma.

Rädda Barnens orostelefon

Telefon: 020-100 200
(öppet måndag - fredag klockan 9-12 och onsdagskvällar klockan 17-20)

orostelefonen@rb.se

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar kring arbetet som bedrivs inom kommunen kan du vända dig till någon av de som representerar strategiska arbetsgruppen som samordnar frågor som rör våldsbejakande extremism.

Säkerhetssamordnare, kommunledningskontoret, kommunstyrelsens förvaltning

Roger Max

Telefon: 010-234 52 36

roger.max@mjolby.se


Enhetschef barn och unga, omsorgs- och socialförvaltningen

Elin Ahlm

Telefon: 010-234 57 56

elin.ahlm@mjolby.se


Behandlingssekreterare och kvinnofridssamordnare, omsorgs- och socialförvaltningen

Angelika Rudberg

Telefon: 010-234 50 48

angelika.rudberg@mjolby.se


Enhetschef Mjölby kommuns fritidsgårdar

Joachim Thörn

Telefon: 010-234 56 61

joachim.thorn@mjolby.se


Enhetschef, utbildningsförvaltningen

Maria Karlström

Telefon: 010-234 53 05

maria.karlstrom@mjolby.se

Senast publicerad