Behandling av personuppgifter när du hyr lokal

Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 om skydd för fysiska personer vid behandling av personuppgifter.

Lokalbokningens behandling av personuppgifter

Hur får vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna får vi direkt från dig när du lämnar önskemål att hyra en lokal, via e-post eller telefon. Dina personuppgifter registreras i ett kundregister. Den rättsliga grunden för behandlingen är ett avtal.

Vilka personuppgifter lagras?

Vi behandlar dina personuppgifter - såsom personnummer, kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress, telefonnummer). Vidare behandlas ditt tilldelade kund-id, fakturainformation samt bokningshistorik.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifters används för att kunna behandla din ansökan om lokalbokning, för att ta rätt betalt av dig, för sedvanlig kundadministration såsom kundfakturering, hantering av nyckelkvittenser och för uttag av statistik. Vi kan behöva kontakta dig via SMS och/eller e-post om vi behöver nå dig snabbt med information.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Inaktiva kunder gallras efter två år.

Vem kan få tillgång till personuppgifterna?

Uppgifterna lagras i Sverige och behandlas av Mjölby kommun. Leverantören av vårt it-system, som vi behöver för vår verksamhet, kommer åt systemet vid vissa supportärenden.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med kommunens ekonomikontor för fakturahantering. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot överför vi inte dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgifterna kan bli föremål för utlämnande i enlighet med offentlighetsprincipen.

När dina personuppgifter behandlas har du följande rättigheter:

Du har rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter, begära begränsning av din behandling, göra invändningar mot vår behandling. Du har även rätt begära ett registerutdrag. Rätten att begära betyder inte att kommunen alltid kan genomföra din begäran, då annan lagstiftning exempelvis kan kräva att uppgifterna bevaras. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på: kulturofritid@mjolby.se

Kontaktuppgifter om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter

Personuppgiftsansvarig är kultur- och fritidsnämnden i Mjölby kommun, organisationsnummer: 212000-0480.

Du når vårt dataskyddsombud via e-post till: dataskyddsombud@mjolby.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten IMY.

Information om lokalbokningens behandling av personuppgifter för utskrift Pdf, 223 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad