Diarium

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det vanligaste sättet att registrera allmänna handlingar är genom diarieföring. Diarium betyder dagbok, man för dagbok över vilka handlingar en myndighet tar emot eller upprättar.

I diariet registreras de allmänna handlingar som ingår i ärenden som myndigheten beslutar om och det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen, privatpersoner, företag, organisationer och myndigheter, till exempel inkommande och utgående post.

Alla brev och handlingar, även e-post, som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får med vissa undantag läsas av alla enligt tryckfrihetsförordningen, men de finns inte alltid i diaret.

När vissa uppgifter måste skyddas ska den sekretessbeläggas. Handlingen blir hemlig. Handlingar som är undantagna enligt sekretessförordningen eller som är av mindre betydelse för myndighetens verksamhet – exempelvis reklam och inbjudningar – registreras inte.

Hur hittar jag handlingar i diariet?

Kommunfullmäktiges handlingar

Kommunstyrelsens handlingar

Övriga nämnders handlingar får du begära ut från respektive nämnd. Vill du veta mera om ett ärende eller ta del av allmänna handlingar, är du välkommen att kontakta oss.

Kommunstyrelsens förvaltning

mjolbykommun@mjolby.se     


Byggnads- och räddningsnämnden

byggnad@mjolby.se

raddning@mjolby.se


Kultur- och fritidsnämnden

kulturofritid@mjolby.se 


Miljönämnden

miljo@mjolby.se   


Omsorgs- och socialnämnden

social@mjolby.se


Tekniska nämnden

tekniska@mjolby.se


Utbildningsnämnden

utbildning@mjolby.se              

Senast publicerad