Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

Bygga, bo & miljö

Detaljplan i Mjölby för Mjölby 43:68 med flera (Södra Björkudden)

Planförslaget är nu föremål för granskning och det är möjligt att lämna synpunkter på planen. Granskningen pågår till 21 januari 2019.

Karta över Mjölby.

Klicka för större bild.

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan över området kring Södra Björkudden samt Svartån och dess västra strandområde i Mjölby tätort.

Planens syfte är att möjliggöra för bostäder och till viss del service inom området södra Björkudden, fastigheten Mjölby 63:48 med flera. Planens syfte är även att utveckla de offentliga miljöerna längs Svartån med gång- och cykelstråk samt möjliggöra för en badplats samt gång- och cykelbro över Svartån.

Planförslaget bedöms överensstämma med gällande översiktsplan.

Samråd om planförslaget genomfördes under tiden 9 juli till 3 september 2018. Under samrådet inkom yttranden till byggnadskontoret. Inkomna yttranden och kommunens ställningstagande med anledning av dessa framgår av samrådsredogörelsen.

Efter samrådet har planförslaget reviderats och finns nu tillgängligt för granskning och ni kan lämna era synpunkter och tankar om förslaget till byggnadskontoret till och med den 21 januari 2019. Under samrådstiden finns handlingar tillgängliga på:

  • Kommunens hemsida: www.mjolby.se/planer
  • Stadshusets entré, Burensköldsvägen 11, Mjölby

Upplysningar om planförslaget lämnas av Jonas Loiske telefon: 0142-851 90, e-post jonas.loiske@mjolby.se. Önskar ni få handlingar i pappersform ber vi er kontakta byggnadskontoret på telefon 0142-850 00, e-post: byggnad@mjolby.se

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnads- och räddningsnämnden, 595 80 Mjölby eller byggnad@mjolby.se senast måndag den 21 januari 2019. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifterlänk till annan webbplats

Aktuella Granskningshandlingar

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

Utredningar med mera

Dagvattenutredning skede 1PDF

Dagvattenutredning skede 2PDF

PM geoteknikPDF

MUR geoteknikPDF

Miljöteknisk markundersökningPDF

Geotekniskt utlåtande, gång- och cykelbroPDF

Geotekniskt utlåtandePDF

NaturvärdesinventeringPDF

TrafikflödesberäkningPDF

Utredningar från fördjupad översiktsplan för Svartå strand (2012)