Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Flicka som sitter i skolbänken och funderar

Barn & utbildning

Skolfastigheter

Mjölby kommun växer, både vad gäller befolkningen och bebyggelsen. Många barnfamiljer flyttar hit vilket innebär att behovet att nya lokaler inom förskolan och skolan är stort. Just nu pågår arbete med att planera för, bygga upp, och underhålla skolfastigheter i kommunen.

Vi bygger nytt!

Flera byggprojekt är redan på gång. Dessutom har du kanske hört talas om att det planeras nya bostadsområden här och var i vår kommun. Byggs det fler bostäder behövs det också fler förskolor och skolor. Du kan vara lugn, utbildningsnämnden är involverad redan i ett tidigt skede så att alla barn och ungdomar ska få plats i våra verksamheter.

Ny grundskola i Mjölby tätort

2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att bygga en ny grundskola, hösten samma år började arbetet med att bygga den nya skolan. Utbildningsnämnden har tagit fram en modell för ny skolorganisationen. Nu fortsätter arbetet i kommunens olika nämnder och förvaltningar.

Förslaget innebär att Lagmanskolan blir en renodlad högstadieskola. Egebyskolan, Blåklintskolan och den nya skolan, som ska placeras i sydöstra Mjölby, föreslås för elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Om förslaget går igenom innebär det att vissa skolor skulle behöva byggas till, och att Vasaskolan på sikt inte används som skolbyggnad för grundskolan.

Utbildningsnämndens förslag till skolorganisation har nu skickats vidare till Kommunstyrelsen som ska fatta det slutliga beslutet.

Förskolor på gång

Arbetet med att bygga Måndalens, ibland kallad Sjunningsfält, förskola pågår för fullt. Inflyttningen är planerad till augusti 2019. Verksamheten kommer att ha plats för ungefär 120 barn.

I Sörby, Mjölby tätort, planeras en ny förskola. Arbete pågår med förändring av detaljplanen för ytan där förskolan och ett LSS-boende ska byggas. Förhoppningen är att en ny detaljplan finns klar under våren, så att förskolan kan börja byggas under andra halvåret 2019.

I Mantorp planeras utbyggnad av bostäder i flera etapper. I arbetet med detaljplan för området Fall, som ligger söder om järnvägen, har yta avsatts för en förskola. Förhoppningen är att detaljplanen finns klar till hösten 2019, så att en förskola kan börja byggas innan årets slut.

Det finns investeringsmedel avsatta för att bygga en förskola vid Eldslösa, i sydöstra delarna av Mjölby. Det är samma markområde som är avsatt för grundskolan.

Utbyggnad av skolor

I Mantorp pågår nybyggnation vid Klämmestorpskolan. Där byggs en ny idrottshall som beräknas stå klar under sommaren 2019.

I Mjölby har det tidigare planerats för en utbyggnad av Lagmanskolan. Innan utbyggnad av Lagmanskolan sker behöver det stå klart hur den nya skolan ska organiseras eftersom det kan påverka vilka årskurser som ska gå på Lagmanskolan i framtiden. Fram tills dess kommer Lagmansskolan förstärkas med paviljonger för att kunna utöka elevantalet.

Långsiktig planering

Minst en gång per år görs en befolkningsprognos som ligger till grund för bland annat den långsiktiga planeringen gällande skolor och förskolor. Enligt den senaste prognosen ser det ut som att det kommer behövas en ny förskola i Mjölby och en i Mantorp inom 8-10 år. Det är utöver de tre förskolor i Mjölby (Sörby, Eldslösa och Sjunningsfält) och den i Mantorp (Fall) som ännu inte är klara men som är under arbete.

Under första månaderna 2019 kommer en utredning av behov av skollokaler i Mantorp att genomföras. I Skänninge behövs inte fler skollokaler i dagsläget, och i Väderstad finns tillräckligt med platser i skola och förskola, men det långsiktiga behovet av förskoleplatser i Väderstad kommer att ses över.

Byggnadskontoret står för framtagandet av detaljplaner som inkluderar bostäder, förskolor, skolor och annan bebyggelse. Det finns möjlighet för dig som medborgare att lämna in synpunkter och ibland inbjuds det även till workshops om hur kommunen utvecklas. Läs mer på hemsidan för Boende och miljö.

Boende och miljö - Planer

Tillfälliga lokaler

Ibland behöver förskolor eller skolor helt, eller delvis, flyttas till tillfälliga lokaler. Anledningen kan vara att befintliga lokaler behöver renoveras, eller att barn- och elevantalet ökat så att de lokaler som finns inte längre räcker till. I flera fall är de tillfälliga lokalerna i form av paviljonger, men finns det lämpliga lokaler att hyra i närheten av förskolan eller skolan kan även det vara ett alternativ att nyttja under en period. Paviljonger innehåller klassrum och grupprum, samt kapphängare och toaletter. Paviljongerna kan användas av både förskolebarn och av elever i skolålder.

I nuläget finns paviljonger vid Vifolkaskolan i Mantorp, Lagmanskolan och Kungshöga förskola i Mjölby och i Väderstad (förskolan). Ytterligare paviljonger kommer att placeras vid Lagmanskolan.

Underhåll och renovering

Det pågår ständigt renovering och underhåll av de fastigheter som redan är i drift. En del underhåll är planerat och utförs på grund av dagligt slitage, annat underhåll är för av avhjälpa fel som upptäcks.

Pågående arbeten

Omklädningsrum och duschar har setts över i kommunens skolor. Många är i behov av renovering. I vissa skolor har arbetet redan påbörjats, och några har redan färdigställts.

Vid Kungshöga förskola pågår renovering. Två av de fyra avdelningarna har under renoveringen fått flytta ut ur skolbyggnaden till en paviljong. Renoveringen ska vara slutförd i juni 2019. Därefter kommer barnen att flyttas tillbaka in i skolbyggnaden igen.

Bjälbotulls nya förskolebyggnad är färdig. Nu pågår om- och tillbyggnad av kök och personalytor i den gamla delen av förskolan/skolan. Ytorna ska vara klara för att börja användas i mitten av april.

Vid Sya förskola har ventilationens kapacitet och funktion åtgärdats. Renoveringen kommer under våren och sommaren att fortsätta inomhus och utomhus.

Vid förskolan Tallgården pågår renovering. Källaren har renoveras. Åtgärder i övriga delar av lokalerna påbörjas under sommaren 2019.

Vid Vasaskolans fritidshem pågår sista delen av renovering av toaletterna.

Östergårdens förskola har utretts bland annat för kontroll av ventilationens kapacitet och funktion. Ett antal mindre åtgärder kommer utföras löpande. En fuktskada i ett förrådsrum har åtgärdats.

I Trojenborgsskolan har utrustats med nya, mindre undervisningsrum för elever i behov av särskilt stöd. Det pågår även arbete med att förbättra utrymningsvägar.

Vid Blåklintskolan och Vifolkaskolan har det genomförts montering av ljudabsorbenter i korridorer och trapphus. Ljudabsorbenter ska även monteras i Dackeskolan, Väderstad skola, Veta skola, Normlösa skola och Klämmestorpskolan.

Kontakt

Utbildningsstrateg

Thomas Kinell

Tel 0142 - 850 07

thomas.kinell@mjolby.se