Detaljplan för Hulje 8:24 m.fl i Mjölby (skjutbanor)

Byggnads- och räddningsnämnden har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Hulje 8:24 m.fl, se avgränsning nedan. Området som omfattas är ett före detta grustäckt i södra delen av Hulje. Området angörs från Huljegatan. Syftet med detaljplanen är att pröva platsens lämplighet för skjutbanor.

Plan fick laga kraft 2019-11-12

Flygbild över Hulje.

Bakgrund

Bakgrunden till detaljplaneförslaget är att kommunen ser över möjligheterna att omlokalisera befintliga skjutbanor i Mjölby. Dels är det pistolskjutbanan i östra Mjölby som behöver ny plats och dels en ny plats för befintlig skjutbana i Hulje.

Platsen har valts då det höga slänterna i grusgropen minskar spridningen av ljudet från skotten till omgivningen och det finns därför bra förutsättningar att klara naturvårdsverkets riktvärden för skottbuller.

Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 25 juni – 9 augusti 2019.

Upplysningar om planförslaget och papperskopior på handlingar lämnas av:

Håkan Sylvan

Telefon: 0142-855 93,

hakan.sylvan@mjolby.se


Information om hur Mjölby kommun behandlar dina personuppgifter.PDF

Granskningshandlingar

KungörelsePDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

BehovsbedömningPDF

Utredningar med mera som tillhör planarbetet

Miljöteknisk markundersökningPDF

SkottbullerutredningPDF 12 MB

Flödesschema för hantering av granskningshandlingar