Filmer från kommunfullmäktige

Filmer från delar av kommunfullmäktiges sammanträden. Filmerna presenteras i ordningen så att senaste kommunfullmäktige ligger överst på sidan. För att se äldre filmer besök vår kanal på Youtube.

Kommunfullmäktige 24 mars 2020

Ärende 2 - Coronaviruset, information

Ärende 3 -5: Huvudreglemente, budgetuppföljning, detaljplan Häradsvallen

Ärende 6: Motion genomfartstrafik

Ärende 7 -12 Ägardirektiv, medborgarförslag, meddelanden

Kommunfullmäktige 11 februari 2020

Ärende 2-9: Reglementen, riktlinje för flaggning, interpellation, enkel fråga och medborgarförslag

Kommunfullmäktige 17 december 2019

Ärende 2: Regional utvecklingsstrategi

Ärende 3 - 5: Handlingsplan för trygghet och säkerhet, taxor miljö

Ärende 6 och 7: Taxa för avfall

Kommunfullmäktige 19 november 2019

Ärende 2-4

Ärende 5 Mål och budget del 1

Ärende 5 Mål och budget del 2

Ärende 5 Mål och budget del 3

Ärende 6-9: Skattesats, revisionens ram, övre gräns för upplåning samt borgensavgifter

Ärende 12 15: Enkel fråga, medborgarförslag, entledigande, val och meddelanden

Kommunfullmäktige 22 oktober 2019

Ärende 3-8: Bokslutsprognos, Obesvarade motioner och medborgarförslag , Besvarade medborgarförslag, Sammanträdesplan 2020, Sammanträdesplan.

Ärende 9: Information från revisionen

Ärende 10: Interpellation om nedskärningar i barnens skolmat

Ärende 11: Interpellation angående kostnader för IFO

Ärende 12-15: Inkomna medborgarförslag, Inkomna motioner och enkla frågor, Entlediganden och val, Meddelanden.

Kommunfullmäktige 24 september 2019

Ärende 2

Ärende 3-9: Granskning, medborgarförslag, interpellation, och enkla frågor

Kommunfullmäktige 27 augusti 2019

Ärende 2: Information från överförmyndaren

Ärende 7-9: Enkla frågor, val och meddelande

Kommunfullmäktige 21 maj 2019

Ärende 2: Klimatfrågan - information

Ärende 3 och 4: Justering målvärden samt förvärv Skorstenen 3

Ärende 5 och 6: Granskningar av revisionen

Ärende 7-11: Medborgarförslag, motion, enkel fråga, interpellationer, entlediganden och val samt meddelanden.

Kommunfullmäktige 23 april 2019

Ärende 10 och 11: Effektiviseringsuppdrag och resursfördelningssystem

Fortsättning på ärende 11

Ärende 12-18: Taxa, medborgarförslag, interpellation, enkla frågor, val och meddelanden.

Kommunfullmäktige 19 mars 2019

Ärende 2: Jordbrukets betydelse för Mjölby kommun

Ärende 3-5: Inköp av Hulje och detaljplan för del av Viby-Olofstorp

Ärende 6: Ägardirektiv

Ärende 7-8: Revisionsrapport och revisionsplan

Ärende 9-12: Medborgarförslag, enkel fråga, val och meddelanden