Del av Viby Olofstorp 4:4
(Östra Olofstorp vid Riksvägen)

Planförslaget antogs av fullmäktige 19 mars 2019. 

Karta över Östra Olofstorp

Syfte

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en detaljplan för del av Viby Olofstorp 4:4. Planområdet är beläget vid Riksvägen och utgörs av mark som tidigare planlagts för handel och verksamheter.

Planens syfte är att lägga fast ramarna för en småskalig bostadsbebyggelse. Planen reglerar byggnadernas placering i förhållande till gaturummet och grannfastigheterna samt bebyggelsens omfattning och byggnadernas höjd. Detaljplanen ska också säkerställa en god bullersituation vid de planerade bostäderna.

Planförslaget avviker från gällande översiktsplan för Mjölby kommun antagen 2011 då det innebär en ändring av tillåten markanvändning från verksamheter till bostäder.

Efter granskningen har två revideringar gjorts. Dessa bedöms inte vara så väsentliga att det föranleder en ny granskning. Revideringarna innebär följande:
Två bostadstomter i det norra delområdet har fått högsta tillåtna nockhöjd sänkt till 5,7 m

För att klara trafikbullervärdena men ändå inte sätta upp en låg skärm vid Riksvägen har en förnyad bullerberäkning genomförts avseende möjligheterna att vid tomtgräns avskärma bullret. Det har lett till att bestämmelserna om bullervall har differentierats så att en 1,5 m hög vall krävs för tomterna närmast korsningen Riksvägen / Travtränarevägen.

Planarkitekt

Magnus Hultegård
Telefon 0142-851 86
magnus.hultegard@mjolby.se.

Information om hur Mjölby kommun hanterar dina personuppgifter

Granskningshandlingar

Planbeskrivning med behovsbedömningPDF

PlankartaPDF

IllustrationPDF

Utredningar med mera

Översiktlig geoteknisk utredningPDF

TrafikbullerutredningPDF

Bullerutredning MantorptravetPDF

Ljusutredning MantorptravetPDF