Detaljplan för del av Linköpingsgatan i Skänninge

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en detaljplan för rubricerat ärende.

Planområde inringat i rött

Beskrivning

Trafikverket genomför stängningar av plankorsningar mellan Mjölby-Motala för att öka trafiksäkerheten och ett avtal har upprättats mellan Trafikverket och kommunen. Avtalet innebär att plankorsningen kommer stängas när tunnel under järnvägen vid Idrottsvägen öppnats. Stängningen är särskilt angelägen då dubbelspåret har anlagts och både gods- och pendeltågstrafiken ökar.

En ny gång- och cykelväg kommer att anläggas utmed Linköpingsgatan och anslutas till den planskilda gång- och cykeltunneln vid stationshuset. Tyngre tafik leds om med syftet att förbättra miljön för boende och besökare i Skänninges centrala delar.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för stängning av Linköpingsgatans korsning med järnvägen.

Utställning

Planförslaget var på granskning under tiden 12 mars – 2 april 2014. Planarbetet har under våren 2021 återupptagits och en kompletterande utställning av granskningsförslaget kommer ske 12 april - 10 maj 2021. Handlingarna finns tillgängliga under utställningstiden på:

  • Internet www.mjolby.se/planer
  • Stadshuset, Burensköldsvägen 11 i Mjölby

Den som har synpunkter på planförslagen får framföra dessa skriftligen under utställningstiden, till:

Byggnads- och räddningsnämnden

595 80 Mjölby


Eller via e-post:

byggnad@mjolby.se


Upplysningar om planförslaget och papperskopior av handlingarna lämnas av:

Maria Högberg

Telefon: 0142-36 64 21

maria.hogberg@mjolby.se


Frågor kan ställas senast måndagen den 10 maj 2021.
Den som då inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Information om hur Mjölby kommun hanterar dina personuppgifterPDF

Granskningshandlingar

Planbeskrivning och behovsbedömningPDF

PlankartaPDF