Bygglovsprocessen

De flesta byggnadsåtgärder kräver bygglov men inte alla. Här beskrivs vilka steg som finns under bygglovprocessen.

Skaffa fram handlingar och ansök om bygglov

Bygglovansökan måste vara komplett för att vi ska kunna bevilja bygglov.  Om ansökan inte är fullständig begär vi kompletteringar och ditt ärende tar längre tid. För att undvika det är det viktigt att du tar reda på vilka krav vi har på dina handlingar.

Exempelritningar

E-tjänst för bygglovsansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du vill använda en blankett se i blankettarkivet under rubriken Bygga & riva, Pdf:er för utskrift

Vad händer när du skickat in din ansökan?

Ditt bygglovärende tas om hand av en handläggare som bedömer om åtgärden uppfyller gällande bestämmelser. I vissa fall skickar handläggaren ansökan till grannar eller sakkunniga för att ge dem möjlighet att yttra sig. Byggnads- och räddningsnämnden tar i vissa fall beslut i komplicerade ärenden.

Bygglovet blir beviljat och tekniskt samråd bokas in

När bygglovet har blivit beviljat bokas ett tekniskt samråd in med byggnadskontoret. I vissa enkla fall behöver inget tekniskt samråd, utan du får ett startbesked och kan därmed börja bygga. Efter att beslut om bygglov har tagits delges beslutet i Post- och inrikes tidningar och skickas till berörda fastighetsägare.

Observera att ett beslut om bygglov vinner laga kraft efter cirka fyra veckor. Beslutet kan alltså överklagas innan det vunnit laga kraft.

Ta fram handlingar för tekniskt samråd

Innan det tekniska samrådet ska nödvändiga handlingar tas fram. Oftast är det kontrollplan och tekniska handlingar som behövs, men det kan variera beroende på vilken åtgärd du planerar att utföra.

Tekniskt samråd

Under det tekniska samrådet diskuteras arbetets planering och organisation, vilka kontroller som ska utföras, behovet av arbetsplatsbesök, försäkringar med mera. Om det behövs arbetsplatsbesök diskuteras det i samband med det tekniska samrådet. Om vi på byggnadskontoret anser att underlaget är tillräckligt fastställs kontrollplanen och ett startbesked utfärdas. När du har fått ett startbesked kan du börja bygga. Att starta utan startbesked medför en sanktionsavgift.

Arbetsplatsbesök

Vid arbetsplatsbesöket kontrollerar byggnadskontoret att bygglovet följs och att de tekniska kraven uppfylls. Byggnadskontoret för ett protokoll över arbetsplatsbesöket som sedan skickas till dig och den kontrollansvarige.

Slutsamråd

I god tid innan ditt byggprojekt börjar bli klart meddelar du byggnads- och räddningsnämnden som kallar till ett slutsamråd (om byggnads- och räddningsnämnden inte bedömer det som onödigt). Du och den kontrollansvarige får en skriftlig kallelse, byggnads- och räddningsnämnden kan även kalla andra som de tycker bör vara med.

Slutsamrådet hålls normalt på arbetsplatsen. Under slutsamrådet går man igenom om kontrollplanen har följts, utlåtanden från kontrollansvarig, dokumentation från besök av arbetsplatsen, behov av andra åtgärder och om slutbesked kan ges.

Att ta byggnaden i bruk utan slutbesked medför en sanktionsavgift.

Du får ditt slutbesked

Innan byggnaden får tas i bruk ska du ha fått ett slutbesked. För att byggnadskontoret ska ge ett slutbesked ska du visa att alla krav enligt bygglovet, kontrollplanen, startbeskedet eller kompletterande villkor är uppfyllda.

Kontakt

Byggnadskontoret

Telefon: 010-234 50 00

byggnad@mjolby.se