Folköl och tobak

Det som brukar kallas folköl benämns i alkohollagen som öl. Lagen styr hur försäljning av folköl ska skötas för att begränsa skadlig alkoholkonsumtion. Den 1 juli 2019 kom en ny tobakslag. Den innebär bland annat att du som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen.

Villkor för att sälja eller servera folköl

Godkänd lokal

Verksamheten måste drivas i en lokal som godkänd som livsmedelslokal enligt bestämmelser meddelade med stöd av 22 paragrafen tredje stycket livsmedelslagen .

Försäljning av matvaror och servering av mat

Med matvaror menas i detta sammanhang varor ur det vanliga livsmedelssortimentet. Enbart varor ur det så kallade kiosksortimentet anses inte tillräckligt. Observera att det måste vara frågan om en faktisk försäljning, det räcker alltså inte med att ha några enstaka matvaror på en hylla.

Anmälan

Den som bedriver försäljning och/eller servering av öl ska senast när verksamheten påbörjas anmäla det till kommunen. Det kostar inte något att anmäla försäljning av folköl.

Egenkontroll

Vid försäljning och/eller servering av öl ska särskild tillsyn utövas. För tillsynen ska det finnas ett för verksamheten lämpligt egenkontrollsprogram.

Den som säljer folköl utan att lokalen är godkänd som livsmedelslokal och/eller inte säljer matvaror kan dömas för olovlig försäljning av alkoholdrycker till böter eller fängelse.

Kassapersonal har ett personligt straffansvar och kan straffas med böter eller fängelse om folköl säljs till en person som till exempel inte fyllt 18 år.

Vi samarbetar med Motala kommun, därför hittar du blanketten för anmälan om försäljning av folköl och mall för egenkontrollprogram på deras webbsida.

Blankett för anmälan av försäljning av folköl och egenkontrollprogram. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontroll av försäljningsställen, kontrollavgift för tillsyn

Mjölby kommun samverkar med Motala, Vadstena, Ödeshög, Boxholm och Finspångs kommuner när det gäller tillsyn och kontroll av försäljningsställen av öl. För de som bedriver verksamhet med försäljning av sådana produkter innebär detta ingen förändring annat än att kontakt om och information rörande detta kan förekomma från Motala kommun. Mjölby kommun tar ut en avgift på 1 000 kronor för tillsyn och kontroll varje år.

Nya krav kring tobak

Den 1 juli 2019 kom en ny tobakslag. Den innebär bland annat att du som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen. Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd.

Ansökan

Ansökningsblanketter kommer att finnas på kommunens hemsida. När du ansöker ska du även lämna in ett egenkontrollprogram. Kommunen tar ut en avgift för att ansöka om tillstånd. Hur stor avgiften blir bestäms av kommunen. Kravet på tillstånd gäller endast tobak.

För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen.

Granskning

Kommunen granskar om du som söker tillstånd är lämplig. Bland annat granskas ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan också hämta information från andra myndigheter som exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogden. Du får fortsätta att sälja tobak tills dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte.

I och med den nya lagen är det även förbjudet att röka utanför entréer till rökfria lokaler. Du har ansvar för att det inte röks tobak, e-cigaretter eller liknande produkter utanför din butik.

Kommunsamverkan

Sedan den 1 mars 2016 ansvarar alkoholhandläggarna på alkohol- och tobaksenheten i Motala för kontrollen av försäljning av folköl och tobak även i Boxholm, Finspång, Mjölby, Vadstena och Ödeshög. Du skickar alltid din ansökan till den kommun där försäljnings- eller serveringsstället ligger. Avgiften för tillsyn bestäms i respektive kommun. Enligt tobakslagen ska den som i näringsverksamhet säljer tobaksvaror till konsument ansöka om tillstånd för försäljning hos den kommun där försäljningen sker.

Ett egenkontrollprogram ska uppdateras var tredje år och skickas in till kommunen.

Ansökan samt egenkontrollprogram lämnas till medborgarservice i stadshuset eller skickas till:

Mjölby kommun
Omsorgs- och socialförvaltningen
595 80 Mjölby

Kontakt

Förvaltningssekreterare

Göran Lidemalm
Telefon: 010-234 52 24

 

Karin Olsson

Telefon: 010-234 54 81


social@mjolby.se