Blanketter

Här hittar du våra blanketter kategoriserade inom olika områden. Du kan välja att fylla i blanketten på datorn före utskrift eller skriva ut den och fylla i den för hand. När du fyllt i blanketten ska den undertecknas. Därefter skickar du den till adressen som anges på respektive blankett.

Om du vill ha en vanlig pappersblankett, kontakta Medborgarservice.

Telefon: 010-234 50 00
medborgarservice@mjolby.se


Saknar du programvara för att läsa PDF?  Installera Acrobat reader från Adobe. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sök efter blanketter

Anläggning, verk­­­­samhet

Blankett

Beskrivning

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Pdf, 665 kB, öppnas i nytt fönster.

Här anmäler du ny verksamhet som hanterar kemikalier, utsläpp eller andra miljöfarliga ämnen

Anmälan om ändring av
miljöfarlig verksamhet Pdf, 362 kB, öppnas i nytt fönster.

Här anmäler du ändring av verksamhet som hanterar kemikalier, utsläpp eller andra miljöfarliga ämnen

Anmälan om hälsoskyddsverksamhet Pdf, 236 kB, öppnas i nytt fönster.

Här anmäler du verksamheter där hälsoskydd måste beaktas. Exempelvis: akupunktur, badanläggning, fotvård, piercing, tatuering, undervisning

Anmälan om solarium Pdf, 743 kB, öppnas i nytt fönster.

Här anmäler du solarium

Anmälan om ändring av hälsoskyddsverksamhet Pdf, 510 kB, öppnas i nytt fönster.

Här anmäler du ändring av befintlig hälsoskyddsverksamhet

Anmälan om samråd enligt
12 kap. 6§ Miljöbalken Pdf, 958 kB, öppnas i nytt fönster.

Här anmäler du om husbehovstäkt

Anmälan om förorening samt efterbehandling/avhjälpande­åtgärd Pdf, 423 kB, öppnas i nytt fönster.

Här anmäler du förorening och efterbehandlade och avhjälpande åtgärd

Information om driftstörning Pdf, 535 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om driftstörning

Anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark Pdf, 652 kB, öppnas i nytt fönster.

Här anmäler du om du vill uppodla på annan mark än jordbruksmark

Nedläggning av miljöfarlig verksamhet Pdf, 229 kB, öppnas i nytt fönster.

Här informerar du om nedlägging av miljöfarlig verksamhet

Registrering av medelstor förbränningsanläggning Pdf, 193 kB, öppnas i nytt fönster.

Här registrerar du medelstora förbränningsanläggningar

Autogiro, faktura

Blankett

Beskrivning

Medgivande vid autogiro Pdf, 385 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan eller ändring av kontonummer för automatisk överföring från ditt bank- eller personkonto till Mjölby kommun. Anmäl dig gärna till autogiro via din internetbank och slipp blanketten

Anslutningsformulär PEPPOL Pdf, 249 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan för företagare till elektronisk faktura

Avfall, renhållning, latrin, kompost

Blankett

Beskrivning

Ansökan dispens vid eldning Pdf, 512 kB, öppnas i nytt fönster.

Här ansöker du om dispens från förbud mot eldning inom detaljplanelagt område

Ansökan förlängt hämtningsintervall 
av hushållsavfall Pdf, 270 kB, öppnas i nytt fönster.

Här ansöker du om förlängt intervall mellan hämtningar av hushållsavfall

Ansökan installera förmultningsklosett samt eget omhändertagande av latrin Pdf, 536 kB, öppnas i nytt fönster.

Här ansöker du om tillstånd att installera förmultningsklosett eller liknande klosett samt eget omhändertagande av latrin

Anmälan kompost Pdf, 514 kB, öppnas i nytt fönster.

Här anmäler du kompostering av annat än trädgårdsavfall

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall Pdf, 284 kB, öppnas i nytt fönster.

Här ansöker du om upphåll i hämtning av hushållsavfall

Ansökan/anmälan vatten, avlopp och renhållning Pdf, 300 kB, öppnas i nytt fönster.

Här ansöker du om att ansluta till Mjölby kommuns vatten- och avloppsanläggningar samt anmäler renhållning och hämtning av hushållsavfall

Förskola, grundskola och fritidshem

Blankett

Beskrivning

Ansökan om dygnet-runt-omsorg Pdf, 156 kB, öppnas i nytt fönster.

Här ansöker vårdnadshavare barnomsorg ­på obekväma arbetstider

Dygnet-runt-omsorg, schemablankett Pdf, 252 kB, öppnas i nytt fönster.

Här lämnar vårdnads­havare schema över sitt barns behov av barnomsorg på obekväm tid

Dygnet-runt-omsorg, ömsesidiga förväntningar Pdf, 207 kB, öppnas i nytt fönster.

Överenskommelse mellan dig som vårdnadshavare och Mjölby kommun om barnomsorg på obekväm tid

Överenskommelse om egenvård förskola/skola Pdf, 268 kB, öppnas i nytt fönster.

Egenvårdsplan som fylls i av vårdnadshavare och personal för barn i behov av egenvård i förskola/skola

Överenskommelse om egenvård vid diabetes Pdf, 262 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett som ska fyllas i för barn/elever som har behov av egenvårdsinsatser kopplade till diabetes.

Fritidsplats enstaka dagar Pdf, 274 kB.

Tillfällig barnomsorg kan erhållas för skolbarn i åldern 6-13 år som inte är inskrivna på fritids, som då kan nyttja fritidshamsplats under lov och andra undervisningsfria dagar

Ansökan om förskoleplats för barn som är folkbokförd i annan kommun Pdf, 158 kB, öppnas i nytt fönster.

Här ansöker vårdnadshavare som är folkbokförda i annan kommun barnomsorgsplats i Mjölby kommun

Avtal för delad plats vid gemensam vårdnad för- och skolbarnsavgifter Pdf, 341 kB, öppnas i nytt fönster.

Avtal om nyttjande av plats i förskola eller fritids samt betalningsansvar när vårdnadshavare bor på olika adresser

Ansökan om ledighet för elev Pdf, 301 kB, öppnas i nytt fönster.

Här ansöker vårdnadshavare om ledighet för barn i skolan

Ansökan undervisning i modersmål Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster.

Vårdnadshavare som inte har tillgång till appen Tieto Education kan använda blankett för anmälan till undervisning i modersmål

Uppsägning av undervisning  i modersmål Pdf, 199 kB, öppnas i nytt fönster.

Här anmäler vårdnadshavare uppsägning av undervisning i ditt barns modersmål

Ansökan om skolskjuts Pdf, 777 kB, öppnas i nytt fönster.

Här söker vårdnadshavare skolskjuts för sitt barn och lämnar preliminärt läsårsschema över ditt barns behov av skolskjuts

Ansökan/blankett specialkost för förskola och grundskola Pdf, 332 kB, öppnas i nytt fönster.

Här ansöker vårdnadshavare om specialkost för sitt barn av medicinska och /eller andra skäl

Önskemål om förläggning av tiden för 15-timmarsbarn Pdf, 129 kB, öppnas i nytt fönster.

Här ansöker vårdnadshavare till förskolerektor om önskemål av förläggning av vistelsetiden för 15-timmarsbarn


Bekämpningsmedel

Blankett

Beskrivning

Anmälan/ansökan om spridning av kemiska bekämpningsmedel Pdf, 506 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan/Ansökan för spridning av bekämpningsmedel

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde Pdf, 794 kB, öppnas i nytt fönster.

Här söker du tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

Bostadsanpassning

Blankett

Beskrivning

Ansökan om bostads­anpassningsbidrag Pdf, 913 kB, öppnas i nytt fönster.

Här söker du som lever med funktionsnedsättning bidrag för att anpassa din bostad

Även en anhörig kan fylla i blanketten.
Dokumentet innehåller en anvisning som anger hur uppgifterna fylls i på rätt sätt
Brandskydd, sotning, checklista övernattning

Blankett

Beskrivning

Ansökan om egen sotning Pdf, 133 kB, öppnas i nytt fönster.

Här söker du tillstånd att själv få utföra rengöring av eldstad och rökkanaler på egen fastighet

Ansökan om att låta annan utföra sotning Pdf, 226 kB, öppnas i nytt fönster.

Här söker du tillstånd om att låta annan utföra rengöring av eldstad och rökkanaler på egen fastighet

Information om frister vid sotning Pdf, 401 kB, öppnas i nytt fönster.

Dokument som beskriver gällande regler vid frister angående sotning och brandskydd

Sotningsjournal Pdf, 93 kB, öppnas i nytt fönster.

Här kan du ladda ner en sotningsjournal för användande vid egensotning

Ansökan om explosiv vara Pdf, 421 kB, öppnas i nytt fönster.

Här ansöker du vid förvärv, förvaring, handel, överföring av explosiva varor samt godkännande av föreståndare av explosiva varor

Ansökan om brandfarlig vara Pdf, 146 kB, öppnas i nytt fönster.

Här ansöker du om tillstånd, kompletterar eller ändrar innehavare av tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Checklista övernattning i skol, fritids- och idrottsanläggningar Pdf, 199 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista med krav som måste uppfyllas om övernattning i anläggning ska godkännas


Bygga och riva

Blankett

Beskrivning

Ansökan om bygglovsbefriad åtgärd Pdf, 243 kB, öppnas i nytt fönster.

Här anmäler du byggnation som inte kräver bygglov (ändring av byggnad, installationer och bygglovbefriade byggnader)

Ansökan bygglov Pdf, 268 kB, öppnas i nytt fönster.

Här ansöker du om bygglov samt söker andra tillstånd gällande fastighet

Bilaga till ansökan om bygglov, material- och kulörbeskrivning Pdf, 272 kB, öppnas i nytt fönster.

Här fyller du i och lämnar uppgifter angående material och kulör på fastigheten vid bygglovansökan

Ansökan om förhandsbesked Pdf, 195 kB, öppnas i nytt fönster.

Här ansöker du om bygglov kan beviljas på den avsedda platsen

Blankett med meritförteckning för kontrollansvarig och fristående sakkunning kontrollant  Pdf, 211 kB, öppnas i nytt fönster.

Här lämnar du in meritförteckning som kontrollansvarig eller fristående sakkunnig enligt Plan- och byggnadslagen och funktionskontrollant för Obligatorisk ventilationskontroll


Cisterner

Blankett

Beskrivning

Information om installation av cistern vid förvaring av brandfarliga vätskor och spilloljor Pdf, 504 kB, öppnas i nytt fönster.

Här informerar du om installation av cistern för brandfarliga vätskor och spilloljor

Information om cistern som tagits ur bruk Pdf, 479 kB, öppnas i nytt fönster.

Här informerar du om cistern som tagits ur bruk

Djur och djurhållning

Blankett

Beskrivning

Anmälan av animalieproduktion Pdf, 918 kB, öppnas i nytt fönster.

Här anmäler du animalieproduktion enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) - Animalieproduktion

Ansökan djurhållning inom detaljplanerat område Pdf, 174 kB, öppnas i nytt fönster.

Här söker du tillstånd att hålla djur inom detalplanelagt område enligt 4 § lokala föreskrifter enligt miljöbalken (OSFS 2000:5)

Nedgrävning av häst Pdf, 403 kB, öppnas i nytt fönster.

Här lämnar du in om samråd vid nedgrävning av häst

Donationsfonder

Blankett

Beskrivning

Ansökan fond Pdf, 198 kB, öppnas i nytt fönster.

Här söker du, på hösten, om medel ur Mjölby kommuns donationsfonder

Ansökan stiftelsen Nils Kalls fond Pdf, 389 kB, öppnas i nytt fönster.

Här söker du bidrag för barn och ungdomar 7-16 år, boende i Skänninge med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Ansökan skolfond Pdf, 282 kB, öppnas i nytt fönster.

Här söker du bidrag ur Stiftelsen Mjölby kommuns skolfond

 

Energi

Blankett

Beskrivning

Anmälan värmeutvinning ur mark eller vatten Pdf, 733 kB, öppnas i nytt fönster.

Här anmäler du värmeutvinning ur mark eller vatten. Bland annat berg- och jordvärme

Årsrapport för vindkraft Pdf, 576 kB, öppnas i nytt fönster.

Årsrapport för vindkraftsanläggning


Färdtjänst

Blankett

Beskrivning

Ansökan om färdtjänst Pdf, 261 kB, öppnas i nytt fönster.

Här söker du färdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst Pdf, 240 kB, öppnas i nytt fönster.

Här söker du med funktionsnedsättning riksfärdtjänst

Intyg läkarutlåtande färdtjänstansökan Pdf, 373 kB, öppnas i nytt fönster.

Här lämnar läkare utlåtande för beslut om rätt till färdtjänst


Föreningar, bidragsansökningar

Blankett

Beskrivning

Anmälan om allmänna föreningsuppgifter Pdf, 168 kB, öppnas i nytt fönster.

Används endast vid nyregistrering

Ansökan om arrangemangsbidrag - idrott/fritid Pdf, 149 kB, öppnas i nytt fönster.

Sök bidrag för idrotts- och fritids arrangemang

Ansökan om arrangemangsbidrag - kultur Pdf, 149 kB, öppnas i nytt fönster.

Sök bidrag för kultur arrangemang

Ansökan om utrustning/inventariebidrag Pdf, 148 kB, öppnas i nytt fönster.

Sök bidrag till utrustning och inventarier

Du kan mejla in en inskannad pdf av din bidragsansökan till kulturofritid@mjolby.se

Gymnasium

Blankett

Beskrivning

Anmälan till kurs i modersmål Pdf, 360 kB, öppnas i nytt fönster.

Här ansöker du som är gymnasieelev till kurs i modersmål.

Ansökan bidrag för anslutningsresor Pdf, 734 kB, öppnas i nytt fönster.

Här söker du bidrag om du har minst 6 kilometer till skola och minst 4 kilometer mellan bostad och närmaste hållplats

Ansökan inackorderingstillägg Pdf, 284 kB, öppnas i nytt fönster.

Här söker du som studerar på annan ort än Mjölby kommun inackorderingstillägg. Inackorderingstillägg är det bidrag du får för boende och resor

Ansökan om skolbyte, studieavbrott med mera Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster.

Används av skolan när elev avbryter sina studier med mera

Ansökan bidrag för studier vid folkhögskola Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Här ansöker du som studerar på folkhögskola, efter vissa kriterier, om bidrag för mat- och materialersättning samt busskort

Ansökan om ledighet för elev Pdf, 301 kB, öppnas i nytt fönster.

Här ansöker vårdnadshavare/myndig elev om ledigt under skolårets gång.

Klagomål, störningar, miljöskydd

Blankett

Beskrivning

Anmälan bostadsklagomål/olägenhet Pdf, 717 kB, öppnas i nytt fönster.

Här anmäler du klagomål rörande bostad, störningar eller annan olägenhet

Anmälan klagomål/olägenhetsanmälan miljöskydd Pdf, 726 kB, öppnas i nytt fönster.

Här anmäler du klagomål och oangelägenheter gällande miljöskydd

 
Lokaler

Blankett

Beskrivning

Ansökan om att hyra önskad lokal Pdf, 105 kB, öppnas i nytt fönster.

Här ansöker du om att hyra kommunal lokal. Ska övernattning ske i lokalen ska Checklista övernattning i skol, fritids- och idrottsanläggningar lämnas in. Blanketten hittar du under rubriken brandskydd, sotning, checklista övernattning

Livsmedel

Blankett

Beskrivning

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Pdf, 656 kB, öppnas i nytt fönster.

Här registrerar du som verksamhetsutövare din livsmedelsanläggning

Anmälan om registrering av dricksvattensanläggning Pdf, 784 kB, öppnas i nytt fönster.

Har registrerar verksamhetsutövare dricksvattensanläggning

Parkeringstillstånd

Blankett

Beskrivning

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Pdf, 921 kB.

Här ansöker du om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Läkarutlåtande vid ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder Pdf, 334 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för läkarutlåtande vid behov av parkeringstillstånd

Vatten, avlopp, slam

Blankett

Beskrivning

Anmälan/ansökan avloppsanläggning för 5-200 personer Pdf, 423 kB, öppnas i nytt fönster.

Här anmäler eller ansöker du om inrättande, eller ändring av avloppsanordning för 5-200 personer

Anmälan flyttningsanmälan Pdf, 291 kB, öppnas i nytt fönster.

Här anmäler du ägarbyte av vatten och avlopp vid flyttning

Ansökan uppehåll i tömning av slamavskiljare Pdf, 328 kB, öppnas i nytt fönster.

Här ansöker du om uppehåll av slamtömning

Ansökan förlängt hämtningsintervall av slam Pdf, 309 kB, öppnas i nytt fönster.

Här ansöker du om förlängt intervall mellan slamtömning

Anmälan/ansökan renhållning, vatten och avlopp Pdf, 300 kB, öppnas i nytt fönster.

Här ansöker du om att ansluta till kommunalt vatten och anmäler renhållning/soptömning

Avtal/kvittens nyckel till vattenkiosk Pdf, 274 kB, öppnas i nytt fönster.

Här kvitterar du ut nyckel till kommunens vattenkiosk, du debiteras för använd volym.

Samråd spridning av gödsel Pdf, 281 kB, öppnas i nytt fönster.

Här samråder du om gödselspridning inom Högby vattenskyddsområde

Samråd upplag, väg, markarbete Pdf, 105 kB, öppnas i nytt fönster.

Här samråder du om upplag, väg och markarbeten inom Högby vattenskyddsområde

Utförandeintyg med kontrollplan-markbaserad Pdf, 308 kB, öppnas i nytt fönster.

Här lämnar du som anlagt avloppsanordning utförandeintyg med kontrollplan för markbaserad

Utförandeintyg med kontrollplan-minireningsverk Pdf, 272 kB, öppnas i nytt fönster.

Här lämnar du som har anlagt avloppsanordning utförandeintyg med kontrollplan för minireningsverk

Anmälan dagvatten Pdf, 580 kB, öppnas i nytt fönster.

Här anmäler du inrättande av dagvattenanläggning


‌Vuxenutbildning

Blankett

Beskrivning

Ansökan till vuxenutbildning Pdf, 304 kB, öppnas i nytt fönster.

Här ansöker du om plats vid Mjölby kommuns vuxenutbildning

Ansökan till sfi Pdf, 135 kB.

Här ansöker du till sfi-studier för första gången

Ansökan om prövning Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster.

Här ansöker du om prövning, en möjlighet att läsa in eller läsa upp dina ämnesbetyg

Ansökan och regler för resebidrag, VFU-student Pdf, 138 kB, öppnas i nytt fönster.

Här kan du som ska göra VFU i Mjölby kommun ansöka och resebidrag


Vägarbeten, trafik

Blankett

Beskrivning

Ansökan om grävning på offentlig plats Pdf, 132 kB, öppnas i nytt fönster.

Här ansöker ledningsägare om tillstånd för ledningsarbete

Anteckningar om utmärkning Pdf, 149 kB, öppnas i nytt fönster.

Här antecknas utmärkande av trafikbegränsning vid vägarbete

Anmälan tillfällig trafikanordningsplan för vägarbete Pdf, 200 kB, öppnas i nytt fönster.

Här anmäler du tillfällig trafikordningsplan för vägarbete


Senast publicerad